Underentrepriseaftale

1. Parterne

1.1 Mellem <virksomhedens navn>, <CVR nr.>, <virksomhedens adresse>, <virksomhedens postnummer og by> herefter benævnt ”Hovedentreprenøren”, og <virksomhedens navn>, <CVR nr.>, <virksomhedens adresse>, <virksomhedens postnummer og by> herefter benævnt ”Underentreprenøren”, er dags dato indgået følgende Entrepriseaftale (i det følgende benævnt ”Aftale(n)”).

2. Entreprisen

2.1 Underentreprenøren påtager sig at udføre følgende arbejder som underentreprenør for Hovedentreprenøren: <beskrivelse> (herefter benævnt ”Arbejdet”).

2.2 Arbejdet udføres på <adresse>, <postnummer og by> med <navn>, <adresse>, <postnummer og by> som bygherre.

3. Aftalegrundlaget

3.1 Arbejdet udføres af Underentreprenøren i henhold til følgende mellem Parterne aftalte skriftlige grundlag:

1. Nærværende Aftale

2. Underentreprenørens tilbud af <dato>, <år> samt eventuelle heri indeholdte forbehold, der vedlægges som bilag 1

3. AB 18

3.2 I tilfælde af uoverensstemmelser mellem de i pkt. 3.1 nævnte aftaledokumenter skal dokumenterne have forrang i den anførte rækkefølge.

3.3 Underentreprenøren skal give såvel Hovedentreprenøren som bygherren adgang til at følge og kontrollere Arbejdet. Der kan ikke mellem Underentreprenøren og bygherren eller dennes tilsyn indgås nogen aftale om det af Aftalen omfattede Arbejde. Modtager Underentreprenøren nogen meddelelse eller instruks fra bygherren eller dennes tilsyn, skal Underentreprenøren straks forelægge den modtagne meddelelse eller instruks for Hovedentreprenøren.

3.4 Hovedentreprenøren skal holde Underentreprenøren løbende underrettet om alle aftaler mellem Hovedentreprenøren og andre underentreprenører og/eller bygherren eller dennes tilsyn, såfremt sådanne aftaler kan være af betydning for Underentreprenørens arbejde.

3.5 Ekstraarbejder må i øvrigt ikke iværksættes, medmindre Entreprenørens kontaktperson har indgået skriftlig aftale herom med Underentreprenørens kontaktperson.

4. Entreprisesummen

4.1 Arbejdet udføres for en samlet entreprisesum på kr. <beløb> ekskl. moms.

4.2 Den i pkt. 4.1 anførte entreprisesum er fast i <antal> måneder fra Aftalens indgåelse. For den del af arbejdet, der udføres efter udløbet af førnævnte fastprisperiode indeksreguleres entreprisesummen i overensstemmelse med nettoprisindekset med udløbet af fastprisperioden som basisindeks.

Ved indeksregulering følges i øvrigt principperne i Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære om pris og tid af 10. oktober 1991.

4.3 Fakturering og betaling sker i overensstemmelse med AB18.

5. Tidsplan og forsinkelse

5.1 Arbejdet skal være påbegyndt senest den <dato>, <år>. Arbejdet skal afleveres senest den <dato>, <år>. Arbejdet skal i øvrigt udføres i overensstemmelse med det i den som bilag 2 vedhæftede tidsplan anførte.

5.2 Såfremt den aftalte afleveringsdag overskrides som følge af forhold, som Underentreprenøren hæfter for, betaler Underentreprenøren en dagbod på <procentsats> % af entreprisesummen pr. forsinkede arbejdsdag. 

6. Kontaktpersoner og byggetilsyn

6.1 Kontaktpersoner, som er aftaleberettigede:

For Hovedentreprenøren: <navn>, <adresse>, <postnummer og by>

For Underentreprenøren: <stillingsbetegnelse>, <navn>, <adresse>, <postnummer og by>

7. Sikkerhedsstillelse

7.1 Hovedentreprenøren stiller senest <antal> dage efter Aftalens indgåelse overfor Underentreprenøren den i AB 18 omtalte sikkerhed. Sikkerheden skal udgøre <procentsats> % af entreprisesummen.

7.2 Underentreprenøren stiller senest <antal> dage efter Aftalens indgåelse overfor Hovedentreprenøren den i AB 18 omtalte sikkerhed. Sikkerheden skal udgøre <procentsats> % af entreprisesummen.

8. Forsikring

8.1 Underentreprenører medtages som sikrede på den af bygherren tegnede forsikring.

8.2 Underentreprenøren har tegnet sædvanlig ansvarsforsikring hos <virksomhedens navn>, policenummer <nummer>.