Leasingaftalen

 1. Leasingaftalen vil være forskellig, alt afhængig af om der er tale om finansiel leasing eller operationel leasing, sales and lease back, direkte eller indirekte leasing samt leasing til forbruger eller erhvervsdrivende.
 2. Ved leasing af fast ejendom vil lejelovgivningen i et vist omfang finde anvendelse. Leasing af løsøre er ikke reguleret i nogen konkret lov
 3. Angivelse af parternes navne, adresser og CVR nr.
 4. Angivelse af leverandørens navn og adresse samt henvisning til købsaftalen med leverandøren (købsaftalen bør vedlægges som bilag)
 5. Specifikationen af det leasede skal være så præcis som muligt, ellers risikeres det, at ejendomsretten går tabt
 6. Leasingperioden
 7. Antal betalingsterminer
 8. Renter og gebyrer ved forsinket betaling
 9. Tidspunkt for levering af det leasede
 10. Leasingydelsen beløbsmæssige størrelse
 11. Anskaffelsessummen for det leasede og angivelse af den leasingsats, der i givet fald er lagt til grund for beregningen af leasingydelsen. Sidstnævnte har betydning for beregningen af erstatningskrav ved ophævelse eller ophør før udløb (tilbagediskontering til nutidsværdi)
 12. Leasinggiver har ejendomsretten
 13. Leasingtager må ikke råde i strid med leasinggivers ejendomsret, herunder specifikation af hvilke dispositioner, der anses for at være i strid med leasinggivers ejendomsret
 14. Identifikation af det leasede må ikke fjernes
 15. Eventuel offentlig registrering af ejerskabet og brugsretten
 16. Leasinggivers adgang til det leasede
 17. Brugsrettens omfang og evt. begrænsninger specificeres
 18. Uopsigelighedsperioden – ved leasing til forbruger kan den typiske leasingaftale ikke gøres uopsigelig i mere end 12 måneder, jf. Forbrugeraftalelovens § 28, stk. 4.
 19. Option til at forlænge efter udløb
 20. Option på at købe det leasede efter udløb. Vær opmærksom på KAL § 4, stk. 1, nr. 16, hvorefter en sådan option kan medføre, at leasingaftalen bliver betragtet som en aftale om salg på kredit, hvorved leasinggiver har mistet ejendomsretten til det leasede
 21. Undersøgelse af det leasede ved levering – denne forpligtelse påhviler som hovedregel leasingtager
 22. Reklamation over mangler – denne forpligtelse påhviler som hovedregel leasingtager
 23. Mangler ved det leasede – hvem kan gøre mangelskrav gældende overfor leverandøren? Typisk aftales det, at leasingtager overtager risikoen for mangler
 24. Forsinkelse med levering af det leasede. Leasingtager påtager sig typisk også denne risiko
 25. Transport af rettigheder og krav i henhold til købsaftalen, således at leasingtager direkte overfor leverandøren kan gøre krav gældende
 26. Iagttagelse af forskrifter og indhentelse af nødvendige tilladelser
 27. Produktansvar
 28. Vedligeholdelse og reparation – hvem har forpligtelsen?
 29. Hvem bærer risikoen for undergang og forringelse – i finansiel leasing vil leasingtager typisk påtage sig denne risiko
 30. Forsikring – hvem er ansvarlig for at tegne forsikring, og hvem skal betale herfor? Det logiske udgangspunkt er, at leasinggiver tegner forsikringen
 31. Underretningspligt
 32. Misligholdelse
 33. Opgørelse ved misligholdelse, herunder tilbagediskontering til nutidsværdi
 34. Tilbagelevering ved aftalens ophør eller udløb
 35. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser efter leasingaftalen. Leasingtager bør ikke have ret til at overdrage, derimod aftales det ofte, at leasinggiver har en sådan ret
 36. Værneting. Oftest aftales værneting ved leasinggivers retskreds