Leasingaftalen

HUSKELISTE FOR LEASINGAFTALE

 1. Leasingaftalen vil være forskellig, alt afhængig af om der er tale om finansiel leasing eller operationel leasing, sales and lease back, direkte eller indirekte leasing samt leasing til forbruger eller erhvervsdrivende.
 2. Ved finansiel leasing kan man benytte Almindelige Betingelser for finansielle leasingaftaler (ABL 95) eller lade sige inspirere heraf.
 3. Ved leasing af fast ejendom vil lejelovgivningen i et vist omfang finde anvendelse. Leasing af løsøre er ikke reguleret i nogen konkret lov
 4. Angivelse af parternes navne, adresser og CVR nr.
 5. Angivelse af leverandørens navn og adresse samt henvisning til købsaftalen med leverandøren (købsaftalen bør vedlægges som bilag)
 6. Specifikationen af det leasede skal være så præcis som muligt, ellers risikeres det, at ejendomsretten går tabt
 7. Leasingperioden
 8. Antal betalingsterminer
 9. Renter og gebyrer ved forsinket betaling
 10. Tidspunkt for levering af det leasede
 11. Leasingydelsen beløbsmæssige størrelse
 12. Anskaffelsessummen for det leasede og angivelse af den leasingsats, der i givet fald er lagt til grund for beregningen af leasingydelsen. Sidstnævnte har betydning for beregningen af erstatningskrav ved ophævelse eller ophør før udløb (tilbagediskontering til nutidsværdi)
 13. Leasinggiver har ejendomsretten
 14. Leasingtager må ikke råde i strid med leasinggivers ejendomsret, herunder specifikation af hvilke dispositioner, der anses for at være i strid med leasinggivers ejendomsret
 15. Identifikation af det leasede må ikke fjernes
 16. Eventuel offentlig registrering af ejerskabet og brugsretten
 17. Leasinggivers adgang til det leasede
 18. Brugsrettens omfang og evt. begrænsninger specificeres
 19. Uopsigelighedsperioden – ved leasing til forbruger kan den typiske leasingaftale ikke gøres uopsigelig i mere end 12 måneder, jf. Forbrugeraftalelovens § 28, stk. 4.
 20. Option til at forlænge efter udløb
 21. Option på at købe det leasede efter udløb. Vær opmærksom på KAL § 4, stk. 1, nr. 16, hvorefter en sådan option kan medføre, at leasingaftalen bliver betragtet som en aftale om salg på kredit, hvorved leasinggiver har mistet ejendomsretten til det leasede
 22. Undersøgelse af det leasede ved levering – denne forpligtelse påhviler som hovedregel leasingtager
 23. Reklamation over mangler – denne forpligtelse påhviler som hovedregel leasingtager
 24. Mangler ved det leasede – hvem kan gøre mangelskrav gældende overfor leverandøren? Typisk aftales det, at leasingtager overtager risikoen for mangler
 25. Forsinkelse med levering af det leasede. Leasingtager påtager sig typisk også denne risiko
 26. Transport af rettigheder og krav i henhold til købsaftalen, således at leasingtager direkte overfor leverandøren kan gøre krav gældende
 27. Iagttagelse af forskrifter og indhentelse af nødvendige tilladelser
 28. Produktansvar
 29. Vedligeholdelse og reparation – hvem har forpligtelsen?
 30. Hvem bærer risikoen for undergang og forringelse – i finansiel leasing vil leasingtager typisk påtage sig denne risiko
 31. Forsikring – hvem er ansvarlig for at tegne forsikring, og hvem skal betale herfor? Det logiske udgangspunkt er, at leasinggiver tegner forsikringen
 32. Underretningspligt
 33. Misligholdelse
 34. Opgørelse ved misligholdelse, herunder tilbagediskontering til nutidsværdi
 35. Tilbagelevering ved aftalens ophør eller udløb
 36. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser efter leasingaftalen. Leasingtager bør ikke have ret til at overdrage, derimod aftales det ofte, at leasinggiver har en sådan ret
 37. Værneting. Oftest aftales værneting ved leasinggivers retskreds