Handelsagentaftalen

De med fed markerede punkter kan ikke fraviges ved aftale og/eller til skade for agenten

1.     Agenten og agenturgivers navn, adresse og CVR nr.

2.  Produkter, der omfattes af agentaftalen

3.  Territorium der omfattes af agentaftalen

4Agentens og agenturgivers overordnede forpligtelser (HAL §§ 4 og 5)

5. Skal agenten have fuldmagt til at indgå aftaler på agenturgivers vegne eller skal agenten kun indhente tilbud?

6.  Fuldmagt til at indgå aftale på agenturgivers vegne kræver udtrykkelig bemyndigelse (HAL § 16)

7.  Agenten skal underrette kunder om agenturgivers salgsvilkår, priser mv.

8.  Skal agenten være berettiget til at modtage betalinger eller give henstand med betalinger?

9.  Skal agenten være berettiget til at behandle og afgøre reklamationssager?

10. Skal agenten have eksklusivitet i relation til territorium / kundekreds?

11. Hvis eksklusivitet bør agenturgiver være forpligtet til at videregive alle henvendelser til agenten.

12. Skal agenturgiver have ret til direkte at indgå aftaler med kunder i territoriet og i givet fald udløser dette krav på provision?

13. Skal agenten være berettiget til at sælge udenfor territoriet?

14. Hvilket materiale og hvilke oplysninger skal agenturgiver stille til rådighed for agenten?

15. Fastlægges pris og andre vilkår overfor kunder i territoriet i fællesskab eller af agenturgiver alene?

16. Skal agenturgiver forsyne agenten med markedsføringsmateriale?

17. Skal agenten være berettiget til at udfærdige eget markedsføringsmateriale?

18. Agentens underretningspligt overfor agenturgiver (budgetter og historiske oplysninger)

19. Agenturgiver skal underrette agenten hvis agentursalget bliver væsentligt mindre end forudset (HAL § 5, stk. 3).

20. Provisionens størrelse

21. Af hvilket beløb beregnes provisionen?

22. Hvilke aftaler giver ret til provision?

25. Under hvilke omstændigheder kan agentens krav på provision bortfalde (HAL § 14)?

23. Har agent ret til provision af aftaler, der indgås efter agentaftalens ophør?

24. Hvornår forfalder provision til betaling (HAL §§ 11 og 12)?

26. Agenturgiver skal sende provisionsnota til agenten (HAL § 13)

27. Agenturgivers oplysningspligt vedrørende provisionsberegningen (HAL § 15)

28. Forretningshemmeligheder

29. Underagenter

30 En konkurrenceklausul skal udfærdiges skriftligt og må kun omfatte de varer, det territorium og kundekreds, som agenten har fået overgivet (HAL § 30)

31. En konkurrenceklausul må højst vare i to år (HAL § 30)

32. Opsigelsesvarsel (HAL § 22).

33. Minimumsalgsklausul hvis aftalen fra agenturgivers side er uopsigelig i en bestemt periode

34. Godtgørelse ved opsigelse (HAL §§ 25 – 28)

35. Forpligtelser ved ophør

36. Overdragelse af agentaftalen

37. Værneting (der anbefales Sø- og Handelsretten) og lovvalg (hvis grænseoverskridende agentur)