Kreditorforfølgning

Inddrivelse af pengekrav kan enten ske ved konkurs (universalforfølgning) eller ved udlæg (individualforfølgning).

Konkursloven regulerer, hvornår en person kan tages under konkursbehandling, hvad der indgår under konkursen, omstødelse mm.

En firma, der ønsker en rekonstruktion, kan anmelde en rekonstruktion eller forsøge at få gennemført en akkord. En person, der har en håbløs gæld kan søge om gældssanering. Retsplejeloven regulerer, hvilke genstande, der kan gøres udlæg i.

SKIFTERETTEN

 • Den domstol, der forestår behandlingen af konkursboer, rekonstruktioner, gældssaneringer, dødsboer og tvangsakkorder.
 • Udtryk for de retsregler, der behandler skiftet.
 • Skiftet er opgørelsen og delingen af et bo/formue (konkursbo, dødsbo eller opløsning af kollektive enheder, eksempelvis selskaber, foreninger, interessentskaber).

KONKURS

Begreb og formål

Hele skyldnerens formue inddrages under konkursbehandlingen: Såkaldt universalforfølgning. Modsætningen hertil er individualforfølgning, hvor en enkelt kreditor foretager udlæg for sit krav.

 • Ved konkurs afskæres skyldneren rådigheden over sit bo.
 • Kreditorer afskæres fra at foretage individualforfølgning, det vil sige at særskilt tvangsfuldbyrdelse kan ikke ske.
 • Retssager skal anlægges imod eller af boet.
 • Ved deling af boets aktiver stilles kreditorerne i princippet lige, dog således at visse kreditorer har en fortrinsret (såkaldt konkursorden).
 • Konkurs giver mulighed for omstødelse af dispositioner, der er foretaget forud for konkursdekretets afsigelse.

Konkursens indtræden

Hovedregel: En skyldners bo skal tages under konkursbehandling, hvis han er insolvent og der er indgivet konkursbegæring (Konkurslovens § 17).

 • Undtagelse 1: Der er udelukkende tale om forbigående betalingsudygtighed (Konkurslovens § 17, stk. 2).
 • Undtagelse 2: Kreditor har betryggende pant eller sikker selvskyldnerkaution (Konkurslovens § 20).
 • Undtagelse 3: Eventuel udsættelse efter Konkurslovens § 24, hvis forsøg på ordning med kreditorerne.

Definition insolvens i Konkurslovens § 17, stk. 2: Ikke i stand til at opfylde sine forpligtelser efterhånden som de forfalder, det vil sige illikvid. Man kan godt være solvent og illikvid samtidig.; dette afskærer i sig selv ikke en konkurs.

Ved skifterettens afsigelse af konkursdekret (Konkurslovens § 29),

 • mister skyldneren rådigheden over sit bo,
 • kan der ikke foretages udlæg i skyldnerens aktiver,
 • kan skyldneren ikke modtage betalinger,
 • kan skyldneren ikke disponere over sine aktiver

Konkursbehandlingen

Bostyret

I forbindelse med afsigelse af konkursdekret udpeger skifteretten/kreditorerne en kurator (advokat), Konkurslovens § 107.

Kurators forpligtelser er blandt andet:

 • Varetage kreditorernes interesser
 • Repræsentere boet
 • Inddrage aktiver under bobehandlingen og afhænde disse
 • Evt. stå for driften af virksomheden
 • Inddrive tilgodehavender
 • Prøvelse af anmeldte fordringer

Boets aktiver

Hovedregel: Boets aktiver er alt, hvad skyldneren ejede, da han blev erklæret konkurs, samt hvad der tilfalder skyldneren under konkursbehandlingen (Konkurslovens § 32).

 • Undtagelse 1: Båndlagte midler
 • Undtagelse 2: Ægtefælles bodel/særeje
 • Undtagelse 3: Almindeligt inventar, hjælpemidler mv.
 • Undtagelse 4: Det skyldneren tjener under konkursen ved egen virksomhed (Konkurslovens § 33)

Aktiver, som tilhører andre end skyldneren, skal udleveres til ejeren (Konkurslovens § 82).

Boets passiver

Boets passiver er de forpligtelser, som skyldneren havde påtaget sig inden konkursdekretets afsigelse. Senere stiftet gæld hører ikke til boets passiver. Også uforfalden gæld kan anmeldes i konkursboet.

Hvornår er gælden stiftet?

 • Erstatningskrav p.g.a. kontraktbrud som følge af konkursen anses for stiftet på det tidspunkt, hvor aftalen blev indgået, dvs. hører til boets passiver.
 • Erstatningskrav uden for kontrakt er stiftet ved den skadegørende handling.

Kreditorernes fyldestgørelse

Separatistkrav

Ejerseparatister: Ejendomsretten er overhovedet ikke hos skyldneren, eksempelvis ejen-domsforbeholdssælger, udlejer, udlåner. Ejerseparatister har krav på udlevering af deres aktiver (Konkurslovens § 82).

Kreditorseparatister: Ejendomsretten hos skyldneren, men kreditor har erhvervet en forlodsdækningsadgang i aktivet, der kan udøves uafhængigt af konkursboet (håndpant og tilbageholdelsesret). Det vil sige at kreditor har en fortrinsret i forhold til almindelige kreditorer. Eventuelt overskydende beløb skal indbetales til boet.

Underpanthavere (Konkurslovens §§ 85-86)

Pantsat fast ejendom/løsøre indgår som aktiv i boet og skal (typisk) afhændes af kurator. Afhændelse kan ske på tvangsauktion eller ved frit salg. Ved fast ejendom er boet forpligtet til at iværksætte tvangsauktion senest 6 måneder efter konkursen. Ved salg (hvad enten frit salg eller tvangsauktion) skal panthaverne dækkes i prioritetsordenen. Eventuelt overskud går til boet. Eventuelt underskud kan anmeldes af panthaverne i boet som simpelt krav omfattet af Konkurslovens § 97

Konkursordenen

Definition konkursorden: Den rækkefølge, i hvilken kreditorerne (der ikke har pant eller lignende) skal dækkes af boets frie aktiver (Konkurslovens §§ 93-98):

 • Omkostninger ved konkursens behandling (Konkurslovens § 93).
 • Omkostninger ved forsøg på en rekonstruktion af virksomheden (Konkurslovens § 94).
 • Lønmodtagerkrav o.l. (Konkurslovens§ 95).
 • Div. afgiftskrav (Konkurslovens § 96).
 • Al anden gæld bortset fra renter = simple krav (Konkurslovens § 97).
 • Renter o.l. (Konkurslovens § 98).

Omstødelse

Formålet med omstødelse er at kunne anfægte dispositioner, der er foretaget før konkursen, og som har begunstiget en kreditor på de øvriges kreditorers bekostning eller hvor skyldnerens formue er blevet formindsket til skade for alle kreditorer. Konkursen får med andre ord „tilbagevirkende kraft“.

Fristdagen, der har betydning om omstødelse kan gennemføres, er reguleret i Konkurslovens § 1 og er typisk den dag, hvor skifteretten modtog konkursbegæring, anmeldelse af rekonstruktion, begæring om akkord, gældssanering.

Begunstigelse af enkelte kreditorer

Konkurslovens § 67: Uordinære betalinger af kreditorers gæld, der har fundet sted inden for 3 måneder før fristdagen kan omstødes. Ex. betaling før forfaldstid, betaling med andet end rede penge, betalinger som afgørende har forringet skyldnerens betalingsevne.

Konkurslovens § 70: Pantsætning uden samtidig gældsstiftelse, der har fundet sted inden for 3. mdr. før fristdagen kan omstødes.

Konkurslovens § 71: Udlæg foretaget indenfor 3 mdr. før fristdagen, bortfalder automatisk.

Konkurslovens § 72: Betaling af gæld samt andre dispositioner, der er sket efter fristdagen, kan omstødes, hvis ond tro, og ikke særlige forhold, der begrunder at betaling var velbegrundet.

Konkurslovens§ 74 („gummiparagraf“): Utilbørlige kreditorbegunstigelser i øvrigt kan omstødes, såfremt ond tro og bevis for skyldneres insolvens. Ingen tidsfrister.

Formindskelse af aktivmassen

Konkurslovens § 64: Gaver, der er fuldbyrdet senere end 6 mdr. før fristdagen kan omstødes.

Konkurslovens § 66: Maskerede gaver (ex. urimelig høj løn) til nærtstående kan omstødes.

Konkurslovens § 65: Afkald på arv, der er meddelt senere end 6 mdr. før fristdagen, kan omstødes.

Retsvirkninger af omstødelse

Bortset fra Konkurslovens § 71 (udlæg) blive en omstødelig disposition ikke automatisk ugyldig. Boet skal anlægge retssag, hvis ikke frivillig betaling, og kan kræve tab/berigelsen erstattet (se nærmere Konkurslovens §§ 75 ff.).

Boets afslutning

Konkursbehandlingen kan afsluttes, når aktiver er afhændet, retssager gennemført, kreditorers krav er prøvet mv. Herefter sker der udlodning (drivende) til kreditorerne i henhold til konkursordenen.

Hovedregel: De krav, der ikke er blevet dækket, består stadigvæk (Konkurslovens § 156)

Undtagelse 1: Krav overfor selskaber under konkurs.

REKONSTRUKTION

En insolvent skyldner kan anmelde rekonstruktion med henblik på at undersøge muligheden for rekonstruktion af virksomheden. Kreditor kan også anmelde rekonstruktion. Under rekonstruktionen kan der ikke afsiges konkursdekret over skyldneren.

Ved anmeldelsen af rekonstruktionen udpeger skifteretten et tilsyn (advokat), der skal sikre, at der arbejdes på at opnå en ordning med kreditorerne samt at der ikke foretages uordinære dispositioner. Under rekonstruktionen er individualforfølgning udelukket, dvs. ej mulighed for udlæg.

Rekonstruktionen ophører, hvis den savner et fornuftigt formål, hvis skyldneren ikke samarbejde, eller hvis der ikke arbejdes på en samlet ordning for kreditorerne. Under rekonstruktionen kan der ikke foretages omstødelse.

Anmeldelse af rekonstruktionen udgør fristdag, hvis efterfølgende konkurs inden tre uger efter rekonstruktionens ophør (Konkurslovens § 1, stk. 2).

AKKORD

Formål

Aftale mellem skyldneren og kreditorerne, hvorefter kreditorerne modtager en del af deres tilgodehavende til fuld og endelig afgørelse, dvs. der gives afkald på en del af tilgodehavendet. Formålet med akkord er at undgå konkursens ulemper, der bl.a. er følgende:

 • Indgreb i skyldnerens dispositionsfrihed.
 • Skyldneren hæfter fortsat for gældsforpligtelser.
 • Konkursbehandling kan trække i langdrag.
 • Dividende er ofte beskeden, da aktiver tit sælges billigt, og da store omkostninger forbundet med konkurs.
 • Skyldnerens virksomhed afvikles, dvs. ej mulighed for fremtidige indtægter for kreditorerne.

To former for akkord

Frivillig akkord: Hvor samtlige kreditorers accept foreligger. Gennemføres udenfor Konkurslovens rammer og alm. aftaleret finder således anvendelse. Ved frivillig akkord er der principielt aftalefrihed. Ej omstødelsesadgang, men dette kan aftales.

Tvangsakkord: Hvor et mindretal af kreditorer ikke er indforstået med akkord, men et flertal har mulighed for – gennem Konkursloven´s bestemmelser – at gennemtvinge akkorden. Tvangsakkord hører under Konkursloven, og gennemføres med skifteretten som „kontrolinstans“.

GÆLDSSANERING

Gældsanering behandles af skifteretten. Gældsanering retter sig ikke mod virksomheder men derimod mod „almindelige“ folk, der er kommet i en håbløs gæld. Selskaber kan ikke få gældsanering. Ved gældsanering nedskrives gælden til et beløb, som skyldneren realistisk set har mulighed for at betale (typisk over 5 år). Kreditorernes samtykke er ikke nødvendigt, dvs. flertal af kreditorer har ingen vetoret.

For at kunne få gældsanering skal skyldneren godtgøre, at hans gæld er håbløs, og at han aldrig vil blive i stand til at betale gælden. Herudover skal skyldnerens forhold og omstændighederne ved gældens opståen tale for en gældssanering.

INDIVIDUALFORFØLGNING

Tvangsfuldbyrdelse af pengekrav

Tvangsfuldbyrdelse af pengekrav sker ved udlæg. Udlæg foretages af fogedretten i skyldnerens aktiver. Når udlæg er foretaget må skyldneren ikke råde over den udlagte genstand (såkaldt tvangspant), og kreditor har ret til at sælge genstanden på tvangsauktion.

Hovedregel: Det kan foretages udlæg i alle skyldnerens aktiver.

Undtagelse 1: Aktiver, der er nødvendige til opretholdelse af et beskedent hjem.

Undtagelse 2: Aktiver, der er nødvendige til erhverv og uddannelse forudsat værdi mindre end kr. 3.000.

Undtagelse 3: Hjælpemidler.

Tvangsfuldbyrdelse af krav om andet end penge

Handlingsdomme (ex. fraflytning af lejemål): Fogedretten foretager handlingen (ex. sætter lejer på gaden).

Forbudsdomme (ex. forbud mod benyttelse af firmanavn): Fogedretten gennemfører forbuddet (ex. ved at fjerne skilt med firmanavn).