Ejendomsforbehold

x Ejendomsret*

x.1.        Sælger forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen og de med Varens levering, forsendelse og forsikring påløbne omkostninger, som afholdes af Sælger på Køberens vegne, er betalt af Køber, eller der er stillet den aftalte sikkerhed, og indtil dette er sket er køber ikke berettiget til at videresælge Varen eller i øvrigt råde over Varen på en måde, som strider mod Sælgers ejendomsforbehold.

Ved omdannelse eller bearbejdning af den solgte Vare, uden at denne dog mister sit særpræg eller identitet, opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand for den værdi, Varen repræsenterede uden omdannelse eller bearbejdning.

x.2.        Når Køber har betalt eller stillet aftalt sikkerhed for alle skyldige beløb, og ejendomsretten til den solgte Vare er overgået til Køber, skal Sælger efter påkrav fra Køber bekræfte dette.

x.3.        Tegninger, specifikationer, beskrivelser o.lign., som leveres af Sælger til brug for Købers udnyttelse af Salgsgenstanden, forbliver Sælgers ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale med Sælger eller på anden måde benyttes i strid med Sælgers tilladelse.

* fra modelforslag til Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser i Internationale Køb