Lejeaftalen

1.     Angivelser af parternes navn, adresse og CVR nr.

2.  Beskrivelse af lejemålet, herunder beliggenhed og antal kvm.

3.  Evt. henvisning til tegning, hvori er lejemålet nærmere er specificeret

4.  Omfatter lejeaftalen ret til parkeringspladser?

5.  Har lejer adgang til andre fællesarealer, eksempelvis kantine, fælles møderum mv.?

6.  Anvendelsen af det lejede: Det skal beskrives, til hvilket formål det lejede skal anvendes. Dette har blandt betydning, når der skal tages stilling til, om afståelse kan ske (ELL § 55) og om der er tale om et erhvervsbeskyttet lejemål (ELL § 62).

7.  Angivelse af, hvorvidt der er tale om et erhvervsbeskyttet lejemål eller ej (ELL § 62).

8.  Servitutter og byrder på ejendommen skal respekteres af lejer.

9.  Starttidspunkt for lejen.

10.   Det lejedes stand ved overtagelsen: Overtages det lejede nyistandsat eller ej?

11.   Lejeaftalens varighed. Løber aftalen indtil den opsiges, eller er aftalen gjort tidsbestemt, således at den ophører ved udløbet af en given periode? Er lejeaftalen i en periode gjort uopsigelig? 

12.   Lejers opsigelsesvarsel: Med hvilket varsel kan lejer opsige aftalen? Udgangspunktet efter ELL § 64 er 3 måneders varsel, men kortere eller længere varsel kan aftales.

13.   Udlejers opsigelsesvarsel: Med hvilket varsel kan udlejer opsige aftalen. Udgangspunktet efter ELL § 64 er 3 måneders varsel, men længere (men derimod ikke kortere) varsel kan aftales. Udlejer skal have særlige grunde til at kunne opsige (jf. nærmere ELL § 61).

14.   Har lejer krav på erstatning ved opsigelse? Medmindre der er tale om et erhvervsbeskyttet lejemål kan det aftales, at lejer ikke kan rejse krav om erstatning (ELL § 66).

15.   Den beløbsmæssige størrelse af lejen, herunder om lejen tillægges moms.

16.   Rettidig betaling af lejen.

17.   Regulering af lejen med fast procentsats eller i henhold til indeks.

18.   Regulering af lejen til markedslejen (ELL § 13). Såvel lejer som udlejer kan fraskrive sig retten til at kræve regulering til markedslejen.

19.   Udlejers adgang til at kræve ændring af lejevilkårene i henhold til ELL § 14. Dette kræver, at det er aftalt i lejeaftalen.

20.   Depositums størrelse og indbetaling. Regulering af depositum som følge af ændret leje.

21.   Forhøjelse af lejen som følge af stigning i skatter og afgifter.

22.   Driftsudgifter: Hvilke driftsudgifter skal lejer betale til udlejer udover lejen? Den anslåede størrelse af disse udgifter skal angives. Udlejer har derudover oplysningspligt for de driftsudgifter, der indgår i forbrugsregnskabet (ELL § 5).

23.   Forsikring af det lejede.

24.   Forbedringer af det lejede: Berettiger dette udlejer til lejeforhøjelse?

25.   Udlejers adgang til det lejede

26.   Lejers ændringer af det lejede samt installationer i det lejede (ELL §§ 36 – 38), herunder om der er retableringspligt ved fraflytning.

27.   Skiltning (ELL § 39).

28.   Renholdelse af det lejede.

29.   Vedligeholdelse af det lejede (ELL § 16). Typisk påtager udlejer sig den udvendige vedligeholdelse og lejer den indvendige vedligeholdelse.

30.   Lejers fraflytning af det lejede, herunder afholdelse af afleveringsforretning.

31.   Det lejedes stand ved fraflytning (ELL § 74).

32.   Lejers ansvar for skade på det lejede.

33.   Misligholdelse.

34.   Afståelse: Har lejer ret til afstå lejemålet (ELL § 55)?

35.  Fremleje: Har lejer ret til at fremleje lejemålet (ELL § 54)?

36.  Tvister: Er intet andet aftalt skal tvister mellem lejer og udlejer indbringes for boligretten (ELL § 76).

37.  Tinglysning af lejekontrakten, hvis denne indeholder rettigheder for lejer, der ikke følger af ELL.