Transportaftaler

1.     Parternes (transportøren og ordregiveren) navn, adresse og CVR nr.

2.  Afsenders og modtagers navn, adresse og CVR nr.

3.  Beskrivelse af det gods, der skal transporteres

4.  Transportopgavens opfang, herunder om transportøren påtager sig andet end transport, eksempelvis oplagring, fortoldning, emballering, mærkning mv.

5.  Angivelse af hvorfra godset skal transporteres, herunder om afsenderen skal indlevere godset til transportøren, eller om godset afhentes hos afsenderen

6.  Emballering af godset

7.  Transportørens ret til at afvise indlevering af gods, der ikke er korrekt emballeret

8.  Transportørens ret til at afvise gods, hvor transportdokumenterne ikke er udfyldt korrekt

9.  Angivelse af hvortil godset skal transporteres, herunder om modtageren skal afhente godset hos transportøren eller om dette leveres på modtagerens adresse

10. Vilkår for udlevering af godset

11. Evt. angivelse af, hvorledes transporten udføres (fly, jernbane, vej, skib eller kombination af førnævnte)

12. Udfører transportøren transporten med eget transportmidler eller overlades transporten helt eller delvist til anden?

13.   Dato (evt. tidspunkt) for godsets levering til modtageren.

14.    Retsvirkning af forsinkelse med levering

15.   Betalingsvilkår

16.   Forsikring

17.   Transportørens ansvar for bortkomst, forringelse eller skade på godset

18.   Transportørens ansvarsfrihed for forsinkelser, beskadigelse mv., der ikke kan lastes transportøren

19.   Ansvarsfrihed ved force majeure

20.   Evt. maksimering af erstatning, som transportøren kan ifalde

21.   Kundens forpligtelser vedrørende blandt andet emballering, udfyldning af transportdokumenter, fortoldning, farligt, kostbart eller skrøbeligt gods mv.

22.   Reklamation over forsinkelse og beskadigelse – forældelse af krav

23.   Transportørens tilbageholdelses- og panteret i godset

24.   Lovvalg hvis international transport

25.    Værneting, dvs. hvor skal retssags føres?