Entrepriseaftalen

1. Angivelse af parternes navn, adresse og CVR nr.

2. Specifikation af entreprisen, herunder angivelse af adressen, hvor entreprisen skal udføres

3. Aftalegrundlaget, herunder evt. henvisning til entreprenørens tilbud, bygherrens udbud samt angivelse af om AB18, ABT93 eller ABR89 finder anvendelse

4. Forbehold til AB18, ABT93 eller ABR89

5. Udførelse af ekstraarbejder – hvad kræves?

6. Entreprisesummen

7. Er der tale om en fast entreprisesum eller kan entreprisesummen reguleres, og i givet fald på hvilket grundlag?

8. Fakturering og betaling (AB18 §§ 34 – 37)

9. Entreprenørens ret til at standse arbejdet ved manglende betaling (AB18 § 38)

10. Tidspunkt for entreprisens påbegyndelse

11. Tidspunkt for entreprisens aflevering

12. Evt. detaljeres tidsplan for færdiggørelsen af entreprisens forskellige arbejder/faser

13. Dagbod ved forsinkelse, herunder bodens størrelse

14. Entreprenørens ret til fristforlængelse (AB18 § 39)

15. Bygherrens ret til fristforlængelse (AB18 § 42)

16. Aftaleberettigede kontaktpersoner for entreprenøren og bygherren

17. Bygherrens evt. byggetilsyn og angivelse af, hvorvidt byggetilsynet er aftaleberettiget (AB18 § 28)

18. Byggemøder (AB18 § 31)

19. Sikkerhedsstillelse fra bygherren og sikkerhedens størrelse. Efter AB18 § 10 skal bygherren ved påkrav stille sikkerhed i form af bankgaranti på min. 10 % af entreprisesummen

20. Sikkerhedsstillelse fra entreprenøren og sikkerhedens størrelse. Efter AB18 § 9 skal entreprenøren ved påkrav stille sikkerhed i form af bankgaranti på min. 15 % af entreprisesummen.

21. Forsikring (AB18 § 11)

22. Brug af underentreprenører (AB18 § 8)

23. Risikoen for forringelse eller ødelæggelse af arbejdet før aflevering (AB18 § 27)

24. Indhentelse af tilladelser mv. – hver er ansvarlig herfor (AB18 § 20)?

25. Kan bygherren forlange ændringer i arbejdet (AB18 § 23)?

26. Afleveringsforretning (AB18 § 44)

27. Mangler ved arbejdet (AB18 §§ 47 – 54): Afhjælpning, erstatning, afslag i entreprisesummen, ophævelse, reklamation mv.

28. I hvor lang tid er entreprenøren ansvarlig for mangler ved arbejdet (AB18 § 55)?

29. Skal der foretages 1 og 5-års eftersyn (AB18 §§ 56 – 58)?

30. Tvister: Det aftales typisk at tvister skal løses ved Voldgiftsnævntet for bygge- og anlægsvirksomhed (AB18 § 69)