Fordringer

Overskriften “fordringer” dækker de særlige retsforhold, der er karakteriseret ved skyldneres forpligtelse til at betale en pengesum til fordringshaveren.

Det drejer sig om:

 • Almindelige fordringer og gældsbreve, herunder transport af fordringer (Gældsbrevsloven)
 • Fondsaktiver i form af dematerialiserede værdipapirer
 • Sikkerhed for gæld ved kaution

Almindelige fordringer og gældsbreve / transport og overdragelse af krav

Begreber

Ingen samlet lov om gældsforpligtelser i almindelighed. Vigtigste lov er Gældsbrevsloven, der finder analog anvendelse på gældsforpligtelser, hvor der ikke er oprettet et gældsbrev eller lignende.

Almindelige fordringer: Fordringer, der ikke støtter sig på gældsbreve, veksler eller checks. Kan være mundtlige eller skriftlige, eksempelvis er en faktura en almindelig fordring.

Gældsbreve: En skriftlig, ensidig, ubetinget skyldnererklæring.

Omsætningsgældsbreve (jf. Gældsbrevsloven § 11):

 • Ihændehavergældsbreve (lyder udtrykkeligt på betaling til ihændehaveren)
 • Ordregældsbreve (lyder på betaling til en bestemt person eller ordre)
 • Pantebreve vedrørende registreret skib/luftfartøj
 • Navnegældsbreve (udstedt til en bestemt person), hvis det angives, at det skal være omsætningsgældsbrev.

Simple gældsbreve (jf. Gældsbrevsloven § 26)

 • Gældsbreve, der ikke giver pant i fly eller skib og som er udstedt til en bestemt person uden tilføjelsen „eller ordre“ og uden udtrykkelig angivelse af, at det skal være omsætningsgældsbrev
 • Pantebreve i fly eller skib, hvis indføjes „ikke til ordre“ eller lignende
 • Pantebrev i løsøre, medmindre udtrykkeligt gjort til omsætningsgældsbrev (ved „eller ordre“)

Tommelfingerregel: Gældsbreve, der ikke er omsætningsgældsbreve, er simple gældsbreve.

Massegældsbreve (Gældsbrevsloven § 4, stk. 2)

Gældsbreve, der udstedes i et større antal med fælles tekst: dvs. obligationer. Reguleres nu primært i Værdipapircentralloven.

Forholdet mellem debitor (skyldneren) og kreditor (fordringshaveren)

Gældsforpligtelsens indhold

 • Betaling af en pengesum (hovedstolen)
 • Fremgår som hovedregel af aftalen, men kan også eksempelvis fastsættes ved dom (ex. erstatningskrav)

Købeloven § 5 (handels- og civilkøb): Hvis ingen pris aftalt, skal køber betale, hvad sælger forlanger medmindre ubilligt.

Købeloven § 72 (forbrugerkøb): Køber skal betale en rimelig pris.

Debitors indsigelser overfor kreditor (Gældsbrevsloven § 1)

Hovedregel: Den, der udsteder et gældsbrev, mister derved ikke indsigelser fra det retsforhold, der gav anledning til gældsbrevets udstedelse. Et gældsbrev skaber imidlertid en formodning for, at der skyldes penge og at der ingen indsigelser er (dvs. omvendt bevisbyrde).

Undtagelse 1: Andet er aftalt (NB – husk Kreditaftalelovens § 32 om forbud mod „cut off-klausuler“ i forbrugerkreditter).

„Andet aftalt“: Hvis skyldner på trods af konstaterede mangler fremsender gældsbrev uden at reklamere over mangler.

„Andet aftalt“: Hvis udstedelse af gældsbrev efter diskussion om skyldens størrelse.

Undtagelse 2: Andet følger af særlige omstændigheder.

Ordinære renter (kreditrente)

Om der skal ske forretning og med hvor meget afhænger primært af aftalen (jf. Renteloven).

Ved levering af varer eller andre ydelser på kredit for en bestemt periode: Med mindre andet aftale er det kutyme, at der ikke beregnes renter i den pågældende periode.

Tjeneste- og vennelån: Formodning for rentefrit lån.

Andre lån: Formodning for at der skal betales renter.

Rentens størrelse hvis ingen procentsats aftalt el. kutyme (forudsætter at rente er aftalt):

 • Erhvervsmæssige lån: der betales kreditors sædvanlige rentefod
 • Tjeneste- og vennelån: Formodning for lavere rente end sædvanlig bankudlånsrente

En aftalt rente kan efter omstændigheder tilsidesættes efter Aftalelovens §§ 31 og 36 samt Kreditaftalelovens § 22.

Betalingstiden

Forpligtelsen skal indfries til aftalt tid.

Ingen aftale: Betaling ved påkrav, medmindre andet er kutyme.

Forfaldsdag lørdag el. søn- og helligdag: Hovedregel: Forfaldsdagen udskydes til efterfølgende hverdag.

Løbedage: Morarente beregnes fra forfaldsdagen (ex. 11.6), men misligholdelse indtræder først ved udløb af løbedage (ex. 18.6).

Hovedregel: Skyldner har ikke ret til løbedage.

Undtagelse 1: Andet aftalt.

Undtagelse 2: Lejeloven § 33, stk. 2 (3 løbedage).

Undtagelse 3: Gældsbrevsloven § 5, stk. 3: Gældsbreve, der lyder på betaling 11.6 og/el. 11.12 (betaling senest den 18. er rettidig).

Undtagelse 4: Pantebreve i fast ejendom – 7 løbedage.

Betalingsstedet

Parternes aftale er afgørende.

Hvis intet aftalt:

Hovedregel: „Pengeskyld er bringeskyld“, dvs. betaling på kreditors bopæl eller hvor han driver forretning (Gældsbrevsloven § 3, stk. 1). Kreditor kan forlange betaling et andet sted, hvis meddelelse herom i tide (Gældsbrevsloven § 3, stk. 2).

Undtagelse 1: Indestående på bankbøger (Gældsbrevsloven § 4, stk. 2).

Undtagelse 2: Anden særlig lovgivning vedrørende indbetaling til pengeinstitut (Kreditaftalelovens § 25, Tinglysningslovens § 42a og Lejelovens § 32).

Forpligtelsens ophør

Ophør ved betaling

Skyldner har krav på kvittering, udlevering af omsætningsgældsbrev eller andet dokument.

Ophør ved modregning

Modregningsbetingelser

 • Gensidighed
 • Udjævnelighed
 • Afviklingsmodenhed (dvs. krav der modregnes i skal være forfaldent til betaling).
 • Ej krav om effektiv betaling (ex. feriepenge, underholdsbidrag).

Ophør ved deponering (deponeringsloven)

Kreditor nægter at modtage betaling (fordi kreditor eksempelvis mener at have mere til gode).

Kreditor nægter at give kvittering eller modsætter sig andre beføjede krav fra debitor.

Begrundet tvivl om, hvem der er rette kreditor.

Deponering kan ske i Nationalbanken eller godkendt bank.

Retsvirkninger af deponering: Skyldneren frigøres på samme måde, som hvis han havde betalt (det vil sige ej misligholdelse, morarenter).

Ophør ved forældelse

Udgangspunktet er, at krav forældes efter 3 år. Krav, der har et særligt grundlag (eksempelvis dom eller gældsbrev) forældes dog først efter 10 år (Forældelsesloven).

Ophør ved præklusion

Indrykning af annonce i Statstidende ved dødsbo. Krav der ikke anmeldes inden for fristen kan ikke senere gøres gældende.

Transport af fordringer

Frivillig overdragelse = transport (f.eks. salg, foræring, pantsætning).

Transport af almindelige fordringer benyttes ofte:

 • Entreprenør- og håndværkerbranchen, hvor entreprenøren/håndværkeren transporterer sin fordring overfor bygherren til sikkerhed / betaling for køb af materialer/betaling af underentreprenør.
 • Factoring: Overdragelse af et større antal udestående fordringer.
 • Diskontering af kreditkøbskontrakter. Udover fordringen overdrages tillige sælgerens ejendomsforbehold til genstanden.

Transport af omsætningsgældsbreve: Retsreglerne er særligt indrettet på, at omsætningsgældsbreve skal kunne transporteres.

Forholdet mellem debitor og overdrageren

Hovedregel: Kreditor (overdrageren) kan frit tranportere en fordring.

Undtagelse 1: Debitor har ved gældens stiftelse betinget sig, at fordringen ikke skulle kunne overdrages.

Undtagelse 2: Visse tilfælde af transport i lønkrav.

Debitor beholder de samme indsigelser mv. overfor kreditor, uanset at fordringen er blevet overdraget.

Forholdet mellem debitor og erhververen

Definiton erhververen: Den person, til hvem fordringen overgår (uanset om arv, gave, salg, pantsætning eller retsforfølgning).

Ved transport af en fordring indtræder erhververen i kreditors sted, dvs. debitor skal betale til erhververen.

En transport kan ikke føre til ændringer i fordringens indhold (ex. forfaldstid,, rente, hovedstol).

Simple gældsbrev og alm. fordringer (forholdet mellem debitor og erhverver)

Ved transport af simple gældsbreve og almindelige fordringer bevarer skyldneren indsigelser overfor erhververen (Gældsbrevsloven § 27). Det vil sige at erhververen får ikke bedre retsstilling end overdrageren.

Denuntiation: Indtil debitor har modtaget underretning om transporten, kan debitor med frigørende virkning betale til overdrager, med mindre ond tro (Gældsbrevsloven § 29).

Omsætningsgældsbreve (forholdet mellem debitor og erhverver)

Forudsætninger for særlig retsbeskyttelse ved transport af omsætningsgældsbreve:

For det først skal gældsbrevet være erhvervet af omsætningsvejen, dvs. ved overdragelse i levende live (Gældsbrevsloven § 15). Dette omfatter salg, pantsætning og gave. Men ikke udlæg og konkurs (kreditorforfølgning).

For det andet skal overdragelsen skal være gyldig og uomstødelig (der må altså ikke foreligge tvang, svig osv.).

For det tredje skal gældsbrevet skal være kommet erhververen i hænde.

For det fjerde skal erhververen skal være i god tro om indsigelserne (Gældsbrevsloven § 15, stk. 2).

Er alle disse fire krav opfyldte sker der ekstinktion af en række af debitors indsigelser (Gældsbrevsloven §§ 15, 17), det vil sige:

 • Debitor afskæres fra at fremsætte indsigelser om ugyldighed i medfør af Aftalelovens §§ 29-33.
 • Debitor afskæres fra at fremsætte indsigelser vedrørende det underliggende retsforhold (eksempelvis mangler efter Købeloven).
 • Debitor afskæres fra at fremsætte indsigelser om, at skylden er betalt/nedbragt, gælden er ophørt eller formindsket ved aftale/modregning/dom etc.

Indsigelser, der altid kan gøres gældende af debitor (Gældsbrevsloven § 17):

 • Gældsbrevet falsk eller forfalsket
 • Underskrevet på debitors vegne uden fuldmagt
 • Voldelig tvang
 • Umyndighed o.l.
 • Gælden ophørt/forandret p.g.a. forældelse, deponering, præklusion, tvangsakkord og gældssanering.

Særlige forhold man bør være opmærksom på ved omsætningsgældsbreve

 • Indfrielse af gældsbrev: Gældsbrev bør kræves udleveret til debitor
 • Ekstraordinære afdrag: Gældsbrev bør have påtegning herom (ej løs kvittering), jf. Gældsbrevsloven § 15, stk. 3.
 • Ordinære afdrag/forfaldne renter: Fremgår af gældsbrevet (som hovedregel) og bør derfor ikke påtegnes (Gældsbrevsloven § 16, stk. 2).

Forholdet mellem overdrageren og erhververen

Hvorvidt selve aftalen om transport af fordringen er gyldig reguleres af AFTL

Fordringens eksistens

Hovedregel: Ved frivillig transport til eje eller pant indestår overdrageren for at fordringen består, dvs. objektivt ansvar (Gældsbrevsloven § 9).

Undtagelse 1: Transport som led i gave

Undtagelse 2: Erhververen kendte eller burde kende debitors indsigelser (ond tro):

Insolvensrisiko

Hovedregel: Det er erhververens egen risiko, hvis debitor er insolvent.

Undtagelse 1: Andet aftalt (Gældsbrevsloven § 10).

Særregler for omsætningsgældsbreve

Særlig retsbeskyttelse for erhververen (Gældsbrevsloven § 14):

Hovedregel: Transport skal være gyldig for at erhververen kan opnå ret til gældsbrevet.

Undtagelse 1: Overdrageren er umyndig: Transporten alligevel gyldig medmindre ond tro hos erhververen.

Undtagelse 2: Overdrageren manglede ret til at råde over gældsbrevet (ex. stjålet, svig, vold): Transport gyldig med mindre ond tro hos erhververen.

Ihændehavergældsbreve: Retsbeskyttelsen efter § 14 indtræder ved fysisk, faktisk overgivelse (Gældsbrevsloven § 13).

Andre omsætningsgældsbreve: Retsbeskyttelsen indtræder hvis gældsbrev er forsynet med transportpåtegning, der legitimerer overdrageren (Gældsbrevsloven § 13). Uden betydning at påtegningen er falsk, dvs. ingen undersøgelsespligt.

Forholdet mellem Erhververen og Overdragerens kreditorer – sikringsakter

Problemstilling: Hvorledes bliver transporten til erhververen beskyttet overfor overdragerens kreditorer? Undgå proforma overdragelser.

Simple gældsbreve og almindelige fordringer

Denuntiation: Gældsbrevsloven § 31: Overdragelse af simpelt gældsbrev til eje eller pant har ikke gyldighed overfor overdragerens kreditorer, medmindre debitor har fået underretning om overdragelsen. Analogt ved overdragelse af almindelig fordring.

Omsætningsgældsbreve

Overdragelse til sikkerhed: Gældsbrevsloven § 22: Overdragelse af omsætningsgældsbrev har ikke gyldighed overfor overdragerens kreditorer, medmindre erhververen har fået gældsbrevet udleveret.

Overdragelse til eje: Gyldighed ved aftalens indgåelse.

Dobbeltsalg (forholdet mellem to erhververe)

Simple gældsbreve og almindelige fordringer

Hovedregel:  „Først i tid, først i ret“

Undtagelse 1:  Hvis en senere godtroende erhverver først har givet underretning til debitor om overdragelsen (Gældsbrevsloven § 31, stk. 2).

Omsætningsgældsbreve

Der er sket overdragelse: Den der først har fået dokumentet i hænde vinder retten.

Der er ikke sket overdragelse: Den der først har indgået aftalen vinder retten.

Beskyttelse af skyldneren/debitor – betalinger med frigørende virkning

Simple gældsbreve og almindelige fordringer

Debitor kan med frigørende virkning betale til oprindelig kreditor, så længe ingen meddelelse om, at fordringen er blevet transporteret (Gældsbrevsloven § 29).

Omsætningsgældsbreve

Ihændehavergældsbreve (Gældsbrevsloven § 19, stk.1):

Hovedregel: Skyldneren frigøres ved at betale til ihændehaveren.

Undtagelse: Skyldneren i ond tro om ihændehaverens ret til gældsbrevet (ex. tyv).

Andre omsætningsgældsbreve (Gældsbrevsloven § 19, stk. 2):

Hovedregel: Skyldneren frigøres ved at betale til den der formodes at have ret til gældsbrevet.

Undtagelse 1: Skyldneren i ond tro om pågældende persons ret til gældsbrevet (ex. forfalsket transportpåtegning).

Opsummering – betaling af afdrag og renter (gældsbreve)

Omsætningsgældsbreve

Betaling af ordinære afdrag og renter efter overdragelse af gældsbrevet:

Debitor i god tro om overdragelsen kan med frigørende virkning betale ordinære afdrag og renter til (i) den person, der fremstår som legitimeret efter Gældsbrevsloven § 19 eller (ii) til overdrageren (Gældsbrevsloven § 20, stk. 1).

Betaling af ekstraordinære afdrag efter overdragelse af gældsbrevet

Debitor i god tro om overdragelse kan ikke med frigørende virkning betale ekstraordinære afdrag til overdrageren (Gældsbrevsloven § 20, stk. 1 modsætningsvis), medmindre overdrageren er legitimeret efter Gældsbrevsloven § 19 (jf. nedenfor).

Debitor i god tro kan med frigørende virkning betale til den fremstår som legitimeret efter Gældsbrevsloven § 19. Debitor bør dog sørge for, at den ekstraordinære betaling påføres gældsbrevet (jf. Gældsbrevsloven § 21, stk. 3), idet debitor ellers risikerer, at betalingen bliver ekstingveret (tilsidesat) efter Gældsbrevsloven § 16 i tilfælde af en overdragelse af pantebrevet.

Betaling af ordinære afdrag og renter før overdragelse af gældsbrevet

Debitor kan overfor en erhverver i god tro gøre gældende, at han før overdragelse til erhverver har betalt renter og ordinære afdrag til overdrageren (Gældsbrevsloven § 16).

Betaling af ekstraordinære afdrag før overdragelse af gældsbrevet

Debitor kan ikke overfor en erhverver i god tro gøre gældende, at han før overdragelse til har betalt ekstraordinære afdrag til overdrageren (Gældsbrevsloven § 16 modsætningsvis), medmindre de ekstraordinære afdrag er påført pantebrevet (ldsbrevsloven § 21, stk. 3) eller erhverver i ond tro.

Simple gældsbreve

Betaling af afdrag og renter efter overdragelse af gældsbrev

Debitor i god tro om overdragelse kan med frigørende virkning betale både ekstraordinære og ordinære afdrag og renter til overdrageren (Gældsbrevsloven § 29).

Betaling af afdrag og renter før overdragelse af gældsbrev

En erhverver skal respektere samtlige betalinger (hvad enten ordinær eller ekstraordinære), som debitor har foretaget før overdragelsen af gældsbrevet til erhververen (Gældsbrevsloven § 27).

Fondskativer og dematerialiserede værdipapirer

Lov om værdipapirhandel

Registrering i værdipapircentralen træder i stedet for fysisk, faktiske værdipapirer.

Retsvirkninger (§§ 66-75): Til hensigt at sikre den godtroende erhverver på samme vis som efter Gældsbrevsloven.

Kontoførende institut: Ret til at foretage registrering (Nationalbanken, banker, sparekasser, fondsmæglerselskaber, realkreditinstitutter).

Overdragelse af rettigheder (§ 66)

Rettigheder over fondsaktiver skal registreres i en værdipapircentral for at være beskyttet mod:

 • Andre aftaleerhververe (dobbeltsalg). En senere aftaleerhverver skal være i god tro og selv registreret for at fortrænge en uregistreret ret.
 • Retsforfølgning. Kreditor behøver ikke at være i ond tro, men skal have registreret sin ret.

Indsigelser

Hovedregel: En godtroende, registreret erhverver kan ikke mødes med indsigelser mod gyldigheden af en indgået aftale om rettigheder over fondsaktier (§ 69).

Undtagelse 1: Falsk og voldelig tvang (§ 69).

Betaling med frigørende virkning

Værdipapircentralen kan med frigørende virkning betale til den, der ifølge registrering er berettiget til at modtage betaling, uanset om den pågældende manglede ret til at modtage betaling eller umyndig (§ 71).