IT-kontrakten

1. Koncipisten bør overordnet gøre sig klart, hvilken slags IT-anskaffelse, der er tale om, herunder om der er tale om en totalleverance eller en delleverance

2. Angivelse af parternes navne, adresse og CVR nr.

2.  Kravspecifikation udarbejdes af kunden og inkorporeres i aftalen

3.  Systembeskrivelse udarbejdes af leverandøren og inkorporeres i aftalen

4.  Kundens evt. udtrædelsesadgang

5.  Ændringsanmodninger fra kunden og leverandøren – er der en forpligtelse til at efterkomme disse?

6.  Leveringssted for IT-leverancen – er der tale om outsourcing eller leveres på kundens adresse?

7.  Tidsplan for udvikling, installation og levering

8.  Skal kunden og/eller leverandøren have ret til at udskyde tidsfrister?

9.  Skal kunden have optioner på levering af yderligere ydelser?

10.   Kundens deltagelse – hvad skal kunder bidrage med?

11.   Priser for IT-leverancens enkelte dele, herunder for hardware, udvikling, licenser, vedligeholdelse mv.

12.   Betalingsbetingelser, evt. udarbejdelse af en betalingsplan

13.   Afprøvning og aflevering af systemet – hvilke prøver skal gennemføres og bestås for at IT-leverancen kan anses for afleveret?

14.   Retsvirkningerne af aflevering

14.   Er vedligeholdelse indeholdt i leverancen? I givet fald skal omfanget af vedligeholdelsen beskrives samt prisen herfor. Vedligeholdelsesaftalens løbetid.

15.   Kvalitetskrav til systemet, herunder svartider og driftseffektivitet

16.   Evt. incitamentsprogrammer for leverandøren

17.   Garanti på IT-leverancen. Hvad omfattes af garantien, hvor lang tid løber garantien og fra hvilket tidspunkt?

18.   Leverandørens benyttelse af og hæftelse for underleverandører

19.   Bod ved forsinket levering og andre beføjelser ved forsinkelse

20.   Beføjelser ved mangler, herunder ret til afhjælpning, prisreduktion, ophævelse og erstatning

21.   Kundens misligholdelse med betaling

22.   Erstatning og force majeure

23.   Rettigheder til software mv. – overdrages brugsretten til kunden ved en licens eller får kunden ophavsretten til systemet (sjældent)?

24.   Leverandørens indeståelse for, at det leverede ikke krænker tredjemands rettigheder

25.   Tavshedspligt

26.   Oprettelse af samarbejdsorganisation

27.   Overdragelse af aftalen

28.   Værneting: Ofte anvendes voldgift i IT-aftaler blandt på grund af hurtighed, mulighed for sagkyndige voldgiftsdommere samt hemmeligholdelse. Ved mindre anskaffelser anbefales, at tvister løses ved almindelige domstole, da omkostninger ved voldgift kan være uforholdsmæssig store

29.   Jobklausul (parterne afskåret fra at rekruttere hinandens medarbejdere) er ugyldig. Kundeklausul kan gyldigt aftales.

30.   Lovvalg hvis grænseoverskridende leverance

31.   Deponering af kildekoder: Hvis kildekoderen skal deponeres skal separat deponeringsaftale med uafhængig tredjemand udarbejdes. I deponeringsaftalen anføres, hvad der deponeres, vilkår for frigivelse af deponeringen, vederlag for deponering mv.

32.   Konsulentaftaler:

 • beskrivelse af opgaven
 • stedet for opgavens udførelse
 • IT-faciliteter som kunden stiller til rådighed eller som forventes at konsulenten råder over
 • konsulenten agerer som uafhængig tredjemand og kan ikke binde kunden
 • kvalitetskrav til konsulentens arbejde
 • tidspunkt for konsulentens arbejde
 • løbetid og opsigelse, evt. uopsigelighed og option på forlængelse
 • udskiftning af konsulentens medarbejdere
 • har konsulenten krav på at levere et minimum antal timer?
 • konsulentens vederlag – typisk timebetaling eller opgavebestemt betaling
 • fakturering og forfald
 • ejendomsretten til immaterielle rettigheder, der udarbejdes af konsulenten. Disse bør tilhøre kunden.
 • tavshedspligt, hemmeligholdelse og brug af referencer
 • forsikring
 • misligholdelse
 • erstatning og evt. maksimering af erstatningskrav
 • rekrutteringsklausul er ugyldig
 • værneting: Særligt konsulenten bør være forsigtig med at vedtage en voldgiftsklausul, da det kan være forbundet med store omkostninger at anlægge sag.