Konkurrence

Formål med konkurrencelovgivningen er at fremme en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse ved at sikre at der er en virksom konkurrence.

Konkurrencelovens § 1: “Loven har til formål at fremme en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom konkurrence til gavn for virksomheder og forbrugere.”

Konkurrenceloven administreres af Konkurrencerådet samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (Konkurrencelovens §§ 14 og 15). Afgørelser truffet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan indbringes for Konkurrenceankenævnet, og herefter for de almindelige domstole (Konkurrencelovens §§ 19 og 20).

Konkurrencebegrænsende aftaler

Konkurrencelovens § 6 er super vigtig. I denne bestemmelse er der nemlig et forbud mod at indgå aftaler, der direkte eller indirekte har til formål at begrænse konkurrencen. Dette forbud omfatter også ikke-juridisk bindende aftaler samt såkaldt samordnet praksis.

Aftaler, der begrænser konkurrencen og derved er i strid med Konkurrencelovens § 6 kan eksempelvis være følgende aftaler:

  • Aftaler, der fastsætte købs- eller salgspriser eller andre forretningsbetingelser.
  • Aftaler, der begrænser eller kontrollerer produktion, afsætning, teknisk udvikling eller investeringer.
  • Aftaler, der opdeler markeder.
  • Aftaler, der anvender ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for handelspartnere, som derved stilles ringere i konkurrencen.
  • Aftaler, der stiller som vilkår, at medkontrahenten godkender tillægsydelser, som efter deres natur eller ifølge handelssædvane ikke har forbindelse med aftalens genstand.
  • Aftaler, hvor to eller flere virksomheder samordner deres konkurrencemæssige adfærd gennem oprettelsen af et joint venture.
  • Aftaler der fastsætter bindende videresalgspriser eller på anden måde søge at få en eller flere handelspartnere til ikke at fravige vejledende salgspriser.

Hovedreglen er, at enhver konkurrencebegrænsning er omfattet af Konkurrencelovens § 6 og derved forbudt (ex. prisaftaler, eksklusivaftaler, karteller).

  • Undtagelse 1: Omfattet af bagatelgrænsen i Konkurrencelovens § 7, det vil sige tilfælde hvor virksomhedernes markedsandele er små.
  • Undtagelse 2: Omfattet af en såkaldt gruppefritagelse (Konkurrencelovens § 10)
  • Undtagelse 3: Individuel fritagelse (Konkurrencelovens §§ 8 og 9)

Misbrug af dominerende stilling

Misbrug af dominerende stilling (Konkurrencelovens § 11) er forbudt (eksempelvis urimelige priser eller leveringsnægtelser). Dominerende stilling foreligger, hvis virksomheden har en særlig stærk position på markedet.