Købsaftale med brug af standardvilkår

Købsaftale

Mellem <sælgers navn>, <sælgers adresse>, <sælgers postnummer og by>, <CVR nr.> (i det følgende benævnt “Sælger”) og <købers navn>, >købers adresse>, <købers postnummer og by>, <CVR nr.> (i det følgende benævnt “Køber”) er d.d. indgået følgende købsaftale.

Salgsgenstanden

Sælger sælger herved til Køber de i BILAG 1 specificerede varer.

Pris

Prisen for det solgte er aftalt til kr. <beløb> ekskl. moms.

Leveringsdato

Varerne leveres til Køber senest den <dato>.

Vilkår

Vilkårene for købet er fastsat i Sælgers almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser, version <nummer> af <dato>, <år>, der vedhæftes denne aftale som BILAG 2. Undertegnede Køber erklærer at have modtaget, læst og accepteret Sælgers Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser senest samtidig med indgåelsen af nærværende Købsaftale.

Sælger henleder særligt Købers opmærksomhed på, at der i førnævnte Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser er indeholdt bestemmelser, der fraviger Købers retsstilling efter dansk ret, herunder, at Sælger i de Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil betaling er sket.

Antal eksemplarer

Nærværende købekontrakt underskrives i to ligelydende eksemplarer, således at hver part modtager ét eksemplar.