Erhvervsretten

Aftaler: Her kan du blive klogere på, hvad der kræves for at en aftale er bindende indgået. Hvornår kan en aftale annulleres, fortrydes eller erklæres ugyldig? Indgåelse af aftaler ved fuldmagt og andre mellemmænd [læs mere].

Erstatning udenfor kontrakt: Hvad kræves for at kunne ifalde et erstatningsansvar for en handling eller undladelse? Det er dette spørgsmål som erstatning udenfor kontrakt behandler. Det er vigtigt at have for øje, at dette regelsæt kun gælder i de situationer, hvor erstatningskravet ikke har sammenhæng med misligholdelse af nogen kontrakt. Er der tale om misligholdelse af en kontrakt er det et andet regelsæt, der skal anvendes. Det er også vigtigt at have i baghovedet, at der ikke eksisterer nogen egentlig generel lov, som regulerer hvornår en person er ansvarlig for en handling eller undladelse. Den vigtigste lov når vi har med for erstatning udenfor kontrakt at gøre er Erstatningsansvarsloven [læs mere].

Køberetten: Hvad er sælgers og købers forpligtelser ved et køb? Hvad kan sælger og køber gøre gældende af misligholdelsesbeføjelser?

Kreditkøb: Hvilke særlige regler gælder, når man køber på kredit, herunder regler om oplysningspligt. Hvad kræves for at et ejendomsforbehold er gyldigt etableret. Den vigtigste lov er Kreditaftaleloven, der indeholder flere bestemmelser, der især skal sikre forbrugernes rettigheder [læs mere].

Internationale køb: Hvad er sælgers og købers forpligtelser ved et internationalt køb? Hvad kan sælger og køber gøre gældende af misligholdelsesbeføjelser i et internationalt køb? Hvornår finder den internationale Købelov (CISG) anvendelse og hvornår skal man bruge den danske købelov? [læs mere]

Lovvalg og værneting: Hvilket lands lovgivning skal anvendes ved international handel? Hvor skal en retssag i givet fald føres? [læs mere]

Ejendomsretten: Hvad betyder det at have ejendomsretten til et aktiv. Hvornår går ejendomsretten over. Sikringsakter, ejendomsforbehold, leasing og konsignation [læs mere]

Produktansvar: Hvad skal til for at en producent eller mellemhandler kan gøres ansvarlig for skader, som er forårsaget ved en defekt ved et produkt. Produktansvarsloven og den retspraksisskabte produktansvarslære besvarer dette. Hvilket ansvarsgrundlag gælder for producenten og mellemhandleren. Forældelse, selvrisiko og meget mere [læs mere].

Kreditaftaler: Hvad er debitors og kreditors rettigheder og forpligtelser i et gældsforhold. Sondring mellem simple gældsbreve og omsætningsgældsbreve. Transport af fordringer. Betaling med frigørende virkning. Kaution. Veksler og  check (Gældsbrevsloven) [læs mere]

Fast ejendom og pant: Etablering af pant i fast ejendom, løsøre og fordringer. Hvorledes kan pant etableres. Hvad kræves for at være beskyttet overfor kreditor og andre  aftaleerhververe (Tinglysningsloven) [læs mere]

Rekonstruktion og kreditorforfølgning: Hvilke redskaber har man som kreditor, når man vil inkassere sit tilgodehavende ved konkurs eller ved individualforfølgning og udlæg i fogedretten. Hvilke muligheder har man som virksomhed for at rekonstruere virksomheden ved betalingsstandsning eller akkord? Gældssanering. [læs mere]

Virksomhedsformer og selskabsret: Hvilken slags virksomhed kan man vælge, når man skal starte virksomhed op? Beskrivelse af de meste anvendte former for virksomhed, nemlig interessentskabet, aktieselskabet og anparts-selskabet [læs mere]

Ansættelsesretten: Hvilke rettigheder og forpligtelser har man som ansat og som arbejdsgiver? Hvem er funktionær og hvorledes beskyttes en funktionær i forhold til andre ikke-funktionærer. Ret til ferie eller feriepenge efter Ferieloven. Konkurrence- og kundeklausuler [læs mere]

Immaterielle rettigheder: Varemærker, patenter, brugsmodeller, design og ophavsret. Hvorledes beskyttes retten? Hvor tæt må man gå?? Lønmodtagers rettigheder til immaterielle rettigheder [læs mere]

Finansiel leasing er måde at finansierer anskaffelsen af løsøre eller et andet aktiv på. Alternativet til finansiel leasing vil typisk være et køb med pant i det købte. Læs mere om leasing her.

Konkurrenceret: Hvilke konkurrencebegrænsende aftaler er tilladte og hvilke er forbudte. Misbrug af dominerende stilling [læs mere].