Sælgers forpligtelser

Levering

Genstanden er leveret, når den i overensstemmelsen med aftalen er stillet til købers disposition på leveringsstedet.

Levering i genuskøb: Sælger udvælger den genstand, der skal leveres til køber (såkaldt „koncentration“). Ved koncentration lempes sælgers ansvar, idet de lempeligere regler om specieskøb i vidt omfang anvendes.

Retsvirkninger knyttet til levering:

  • Tidspunktet for levering afgør om der er forsinkelse (Købeloven §§ 21, 27, 74)
  • Risikoovergang (Købeloven § 17, stk. 1).
  • Mangelbedømmelse foretages på leveringstidspunktet (Købeloven § 44).
  • Beregning af pris efter kvantum (Købeloven § 7).

Risikoovergang

Sælger bærer risikoen: Sælger skal levere på ny eller betale erstatning.

Køber bærer risikoen: Køber skal betale selv om genstanden er gået til grunde.

Hovedreglen er, at risikoen for hændelig undergang overgår fra sælger til køber ved levering (Købeloven § 17, stk. 1). Det vil sige, at køber bærer risikoen fra leveringstidspunktet.

Undtagelse 1: Sælger bærer risikoen også efter levering, hvis undergang skyldes sælgers forsømmelse (Købeloven § 44).

Undtagelse 2: Køber bærer risikoen, hvis speciesgenstand eller individualiserede genusgenstande, som skal afhentes, og tiden er inde til afhentning (Købeloven § 17, stk. 2).

Undtagelse 3: Fordringshavermora: Sælger er klar til at levere, men hindres heri på grund af forhold hos køber. Risikoen for hændelig undergang overgår fra sælger til køber, selvom der ikke er sket levering (Købeloven § 37). Ved genuskøb skal sælger have udskilt den genstand, der skal leveres, for at risikoen går over til køber.

Undtagelse 4: Hvis fraveget ved aftale.

Leveringsstedet

Hvis aftale om leveringssted: Leveringssted hvor aftalt.

Hvis ingen aftale om leveringssted:

Hovedregel er i så fald Købeloven § 9, stk. 1: Afhentningskøb, dvs. køber skal afhente genstanden hos sælger.

Undtagelse 1: Købeloven § 9, stk. 2: Hvis salgsgenstanden befinder sig et andet sted, og sælger og køber var bekendt hermed: leveringssted der hvor genstanden befinder sig, det vil sige afhentningskøb.

Undtagelse 2: Hvis sædvane, at sælger foretager levering.

Undtagelse 3: Forbrugerkøb med transportbesørgelsespligt for sælger (Købeloven § 73): Leveringssted hos køber.

Undtagelse 4: Andre køb end forbrugerkøb med transportbesørgelsespligt:

Pladskøb: Bestemmelsesstedet (købers adresse) ligger inden for det område, hvor udbringning sædvanligvis foretages af sælger (=pladsen). Købeloven § 11: Levering er sket, når genstanden er kommet i købers besiddelse. Sælger bærer omkostninger + risiko for salgsgenstanden indtil i købers besiddelse.

Forsendelseskøb: Hvor salgsgenstanden af sælger skal forsendes fra pladsen til et uden for pladsen beliggende sted. Købeloven § 10: Leveringsstedet er afsendelsesstedet (=afsendelseskøb).

1) Skib er afsendelsesstedet: levering, når inden for skibssiden

2) Fragtfører er afsendelsesstedet (eks. post, fragtmand): levering når overgivet til fragtfører.

Transportomkostinger samt risiko indtil afsendelsesstedet er sælgers. Herefter købers.

Transportklausuler

F.O.B: Sælger skal sørge for transport (+ betale herfor) til skibssiden (Købeloven § 62, stk. 2). Når varen er kommet inden for skibssiden, overgår risikoen fra sælger til køber (Købeloven § 62, stk. 3). Eksempel: „FOB København“: København er afskibningshavnen.

Cif-salg: „cost, insurance, freight“ (Købeloven § 64). Sælger skal bekoste og besørge forsendelse til bestemmelsesstedet + betale sædvanlig forsikring (Købeloven § 64, stk. 2). Leveringsstedet følger Købeloven § 10, dvs. levering ved overgivelse til fragtfører/skibssiden. „Cost“ betyder ikke omkostninger, men varens pris ekskl. fragt og forsikring. Eksempel: „Cif København“: København er køberens nærmeste havn.

Fragtfrit: Samme regler som „Cif“ bortset fra, at køber selv skal tegne forsikring (Købeloven § 63). Leveringsstedet følger Købeloven § 10, dvs. levering ved overgivelse til fragtfører/skibssiden.

„Leveret“: Levering anses først for sket, når varen er kommet frem til det angivne sted (Købeloven § 65). Dvs. transporten foregår på sælgers risiko, ligesom sælger må betale samtlige forsendelsesomkostninger.

Incoterms (international commercial terms): Indeholder definition på de vigtigste handelsudtryk, herunder leveringsbetingelser. Benyttes ofte i udenrigshandlen for at undgå usikkerhed om hvad der er aftalt/hvilken lovgivning der finder anvendelse. Hvis eksempel „cif“ og henvisning til Incoterms: Incoterms definition af cif-klausulen finder anvendelse.

Leveringstiden

Sædvanligvis træffes aftale om leveringstiden.

Hvis ingen aftale:  Købeloven § 12 – levering skal ske ved påkrav, dvs. når køber forlanger det. Medmindre der er givet kredit kan sælger betinge levering af samtidig betaling (Købeloven § 14).

Købeloven § 68 indeholder definitioner af „i begyndelse / primo“ (1.-10.), „i midten / medio“ (11.-20.) „i slutningen / ultimo“ (21.-sidste dag i måneden).

Spillerum for leveringstiden: Den part, i hvis interesse fristen er sat, bestemmer det nærmere tidspunkt for leveringen. Hvis ingen bestemt parts interesse: Sælger har ret til at vælge leveringstidspunktet (Købeloven § 13).

Leveringstiden kan være underforstået (eksempel: levering af sæsonvarer).

Successiv levering: Sælgeren skal levere partiet efterhånden (Købeloven §§ 22, 29 og 46).

Fixkøb (Købeloven § 21): Hvor køberen har betinget levering på et bestemt tidspunkt (eksempel: levering af bryllupskage).

Varens kvalitet

Salgsgenstanden skal have den kvalitet, køberen med rette kan fordre. Hvis ikke foreligger der en mangel. Købeloven indeholder som sådan ingen definition af „mangel“ i handelskøbet og civilkøbet. Derimod er der en definition af mangler i forbrugerkøbet (se Købelovens § 76).

Leveringstidspunktet er afgørende for om der foreligger en mangel (Købeloven § 44).

Fastsættelse af varens kvalitet beror først og fremmest på aftalens indhold. Hvis „garanti“ eller „tilsikring“ i aftalen: Sælger indestår for, at varen lever op til det garanterede / tilsikrede.

Er intet aftalt om varens kvalitet: Sælger skal levere en vare af middelgod eller sædvanlig kvalitet.

Har køber bestilt en bestemt kvalitet, og sælger uden forbehold har accepteret dette, er sælger forpligtet til at levere en vare af den pågældende kvalitet.

Individuelt bestemte genstande: Hvis køber har besigtiget varen har han krav på, at varen har de samme egenskaber ved leveringen som ved besigtigelsen.

„Efter prøve“: Sælger skal levere en vare i samme kvalitet som prøven.

Sælgers loyale oplysningspligt: Sælger er forpligtet til at oplyse om skjulte mangler ved genstanden. Hvis ej oplyst vil aftalen kunne erklæres ugyldig efter Aftalelovens § 30 (svig), ligesom man som køber vil kunne gøre gældende at man har købt en vare med mangler og derfor har misligholdelsesbeføjelser.

Varens kvantitet

Genuskøb: Sælger skal levere det antal, som er aftalt. Hvis intet aftalt: Aftalen kan ikke opfyldes, med mindre fast praksis eller underforstået hvilket antal, der skulle leveres.

Kvantum: „cirka“ ved skibsladninger: +/- 10%. I øvrigt +/- 5 % (Købeloven § 66, stk. 2).

Aftale om spillerum: Den i hvis interesse spillerummet er aftalt kan bestemme nøjagtige antal. Hvis interesse ikke fremgår, har sælger valgretten (Købeloven § 66, stk. 1).

Frugter / udbytte: Leveringstiden er skæringstidspunktet for om frugter / udbytte skal tilfalde køber eller sælger (Købeloven § 18). Særregel vedrørende køb af aktier i Købeloven § 19.