Aftalens ugyldighed

Som udgangspunkt er der indgået en bindende aftale, hvis et tilbud er accepteret rettidigt og overensstemmende og der ikke er nogen fortrydelsesret. I nogle tilfælde kan omstændighederne omkring aftalens indgåelse dog føre til at aftale bliver erklæret ugyldig.

Retlig handleevne / umyndige

For bindende at kunne indgå en aftale skal man have retlig handleevne. Hovedreglen er, at alle personer har retlig handleevne, dvs. kan indgå aftaler.

 • Undtagelse1: Mindreårige personer (under 18 år) har ingen retlig handleevne (Værgemålsloven § 1).
 • Undtagelse2: Umyndiggjorte personer (Værgemålslovens § 6).

Undtagelse til U1 og U2:

 • Umyndige kan selv råde over, hvad de har erhvervet ved eget arbejde efter de er fyldt 15 år eller efter de er blevet umyndiggjort ( Værgemålslovens § 42).
 • Umyndige kan selv råde over, hvad de har fået ved gave eller testamente (Værgemålslovens § 42).

”§ 46-personer”: Myndige personer, der p.g.a. sindssygdom, demens eller lignende mangler evnen til at handle fornuftsmæssigt (Værgemålslovens § 46)

Aftaler med mindreårige og § 46-personer er altid ugyldige, uanset god eller ond tro hos løftemodtageren.

Aftaler med umyndiggjorte er altid ugyldige hvis ond tro. Hvis god tro er aftalen kun ugyldig, hvis umyndiggørelsen er tinglyst i personbogen (Tinglysningslovens § 48).

Falsk og forfalskning

Falsk: Når nogen skriver under i ens navn. Forfalskning: Når der rettes i et ægte dokument.

Ved falsk og forfalskning foreligger der ikke nogen aftale, da der ikke er afgivet et løfte. Aftalen er altså ugyldig, uanset om god eller ond tro (dvs. der er tale om stærk ugyldighedsgrund).

Tvang

Aftalelovens § 28: Voldelig tvang (personlig vold eller trussel om anvendelse heraf).

Aftalelovens § 29: Simpel tvang (anden trussel end vold, f.eks. offentliggøre pornografisk foto).

Hovedreglen er, at voldelig og simpel tvang medfører ugyldighed.

 • Undtagelse1: Der foreligger ikke retsstridig tvang (eksempelvis trussel om politianmeldelse overfor tyv eller indgivelse af konkursbegæring overfor skyldner).
 • Undtagelse2: Ved simpel tvang (Aftalelovens § 29), såfremt løftemodtageren er i god tro (dvs. Aftalelovens § 29 er en svag ugyldighedsgrund).
 • Undtagelse3: Ved voldelig tvang (Aftalelovens § 28), såfremt løftemodtageren er i god tro og løftegiveren ikke straks underretter løftemodtageren om, at løftet er afgivet p.g.a. voldelig tvang (dvs. Aftalelovens § 28 er en stærk ugyldighedsgrund).

Svig (Aftalelovens § 30)

Svig: Fremsættelse af urigtige oplysninger eller bevidst fortielse af sandheden.

Hovedreglen er, at et løfte, der er fremkaldt ved svig er ugyldigt (Aftalelovens § 30).

 • Undtagelse1: Almindelige anprisninger udgør ikke svig (eksempelvis “Verdens bedste bil”)
 • Undtagelse2: Løftemodtageren i god tro (dvs. svig er en svag ugyldighedsgrund).

Stridende mod almindelig hæderlighed (Aftalelovens § 33)

Hvor der ikke foreligger svig, men det alligevel vil være forkert at gøre aftalen gældende ud fra de konkrete omstændigheder.

Hovedreglen er, at et løfte der er i strid med almindelig hæderlighed er ugyldigt.

 • Undtagelse1: Løftemodtageren i god tro (dvs. der er tale om en svag ugyldighedsgrund).

Udnyttelse (Aftalelovens § 31)

Udnyttelse af økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller afhængighedsforhold for at få en ydelse, der står i væsentligt misforhold til, hvad der selv ydes (eksempelvis åger).

Hovedreglen er, at et løfte der er fremkaldt p.g.a. udnyttelse er ugyldigt.

 • Undtagelse1: Løftemodtageren er i god tro (dvs. udnyttelse er en svag ugyldighedsgrund).

Fejltagelse og vildfarelse (Aftalelovens § 32)

Erklæringsvildfarelse: Løftet får p.g.a. fejltagelse hos afgiveren et andet indhold end tiltænkt (eksempelvis skriver 100,00 i stedet for 1000,00).

Kendelig vildfarelse: Løftemodtageren var eller burde være klar over at løftet baserede sig på en urigtig forudsætning.

Fremkaldt vildfarelse: Tilfælde hvor løftemodtageren har bibragt løftegiveren en urigtig opfattelse uden dog at have udvist svig.

Hovedreglen er ugyldighed ved erklæringsvildfarelse, kendelige vildfarelser og fremkaldte vildfarelser (Aftalelovens § 32, stk. 1).

 • Undtagelse1: Løftemodtageren i god tro (dvs. svag ugyldighedsgrund).

Forvanskningsfejl: Hvor et løfte p.g.a. af fejl under befordringen forvanskes (får et andet indhold).

Hovedreglen er ugyldighed ved forvanskningsfejl (Aftalelovens § 32, stk. 2).

 • Undtagelse1: Hvis løftemodtageren er i god tro og løftegiveren ikke straks underretter løftemodtageren om at løftet er blevet forvansket (dvs. Aftalelovens § 32, stk. 2 er en stærk ugyldighedsgrund).

Forudsætningslæren

Kendelig eller fremkaldt vildfarelse: Aftalelovens § 32 anvendes.

Urigtige eller bristede forudsætninger: Forudsætningslæren anvendes (ingen lov eller paragraf på forudsætningslæren). Der er altså tale om retspraksis.

Urigtige forudsætninger: Løftegiverens vildfarelse vedrører forhold, der forelå på tidspunktet for løftets afgivelse (eksempelvis køb af billetter til fodboldkamp der allerede er aflyst).

Bristede forudsætninger: Løftegiverens vildfarelse vedrører fremtidige forhold (eksempelvis køb af bryllupskage til bryllup, der bliver aflyst).

Løfter, hvor der foreligger urigtige eller bristede forudsætninger kan erklæres ugyldige, hvis følgende tre betingelser er opfyldte:

 • At forudsætningen var væsentlig for løftet. Det plejer sjældent at være vanskeligt at føre bevis for dette.
 • At dette var kendeligt for løftemodtageren.
 • At det er rimeligt at lade løftemodtageren bære risikoen for at den pågældende forudsætning var urigtig / eller bristede. Det er typisk her, der kan være udfordringer for løftegiveren.

Aftalelovens generalklausul (Aftalelovens § 36)

En aftale kan tilsidesættes, hvis det ville være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre aftalen gældende.

Aftalelovens § 36 anvendes kun, hvis ingen af de andre bestemmelser kan finde anvendelse (lex specialis før lex generalis).

Aftalelovens § 36 kan både medføre ugyldighed (dvs. hele aftalen tilsidesættes) eller partiel ugyldighed (dvs. kun det urimelige i aftalen tilsidesættes).

Aftalelovens § 36 anvendes specielt på forbrugerforhold. Tilbageholdenhed ved aftaler mellem to erhvervsdrivende.

Konkurrence- og kundeklausuler

Konkurrenceklausul : Forbud mod i en vis periode at drive konkurrerende virksomhed. Kundeklausul: Forbud mod i en vis periode at drive virksomhed med bestemte kunder.

Hovedregelen er at konkurrenceklausuler er bindende

 • Undtagelse1: Hvis en konkurrenceklausul går videre end påkrævet kan den tilsidesættes (Ansættelsesklausullovens § 11, stk. 2).
 • Undtagelse2: Hvis man bliver opsagt uden grund eller opsiger p.g.a. arbejdsgivers forhold er en konkurrenceklausul ugyldig (Ansættelsesklausullovens § 11, stk. 1).
 • Undtagelse3: Funktionærer kan kun pålægges konkurrenceklausul, hvis helt særlig betroet stilling (Ansættelsesklausullovens § 5).
 • Undtagelse4: Funktionærer skal modtage kompensation (Ansættelsesklausullovens § 5). Kompensationen udgør 40 eller 60 % af lønnen afhængig af, hvor lang tid klausulen gælder.

Hovedreglen er at kundeklausuler er bindende

 • Undtagelse1: Hvis en kundeklausul går videre end påkrævet kan den tilsidesættes (Aftalelovens § 36).
 • Undtagelse2: Hvis den ansatte ikke har haft forbindelse med den pågældende kunde (Ansættelsesklausullovens § 6).
 • Undtagelse3: Hvis der ikke inden for de seneste 12 måneder har været en forretningsmæssig forbindelse med den pågældende kunde (Ansættelsesklausullovens § 6).
 • Undtagelse4: Funktionærer skal modtage kompensation, ellers er klausulen ugyldig (Ansættelsesklausullovens § 6). Kompensation udgør 40 eller 60 % af lønnen afhængig af, hvor længe klausulen er i kraft.

Retsvirkninger af ugyldighed

Løftet kan ikke gøres gældende. Der er derfor ikke mulighed for naturalopfyldelse, ligesom man ikke kan kræve positiv opfyldelsesinteresse.

Mulighed for negativ opfyldelsesinteresse, hvis den der har afgivet løftet har udvist culpa (”er selv udenom det”).

Oversigt ugyldighed – ond eller god tro

 • Aftale med mindreårige samt § 46-personer: Uden betydning om god eller ond tro
 • Aftale med umyndiggjort: Ond tro
 • Falsk: Uden betydning om god eller ond tro
 • Forfalskning: Uden betydning om god eller ond tro
 • Voldelig tvang (Aftalelovens § 28): Uden betydning om god eller ond tro
 • Simpel tvang (Aftalelovens § 29): Ond tro
 • Svig (Aftalelovens § 30): Ond tro
 • Udnyttelse (Aftalelovens § 31): Ond tro
 • Fejltagelse/vildfarelse (Aftalelovens § 32, stk.1): Ond tro
 • Forvanskningsfejl (Aftalelovens § 32, stk. 2): Uden betydning om god eller ond tro
 • I strid med almindelige hæderlighed (Aftalelovens § 33): Ond tro
 • Forudsætningslæren: Uden betydning om god eller ond tro
 • Generalklausulen (Aftalelovens § 36): Uden betydning om god eller ond tro
 • Konkurrence/kundeklausuler (Ansættelsesklausullovens § 11): Uden betydning om god eller ond tro