Køb- og salgsaftaler

 1. Omfattes købet/salget af købeloven og/eller af særlovgivning?
 2. Sker salget til forbruger eller erhvervsdrivende? Ved salg til forbruger, kan lovgivningen som hovedregel ikke fraviges til skade for forbrugeren.
 3. Hvis fjernsalg til forbruger skal forbrugeraftalelovens bestemmelser om oplysningspligt iagttages.
 4. Hvis fjernsalg til en forbruger har forbrugeren en fortrydelsesret på 14 dage (Forbrugeraftaleloven)
 5. Sælges der på kredit til en forbruger, skal kreditaftalelovens bestemmelser om oplysningspligt iagttages.
 6. Sælges der en massevare eller en unikavare? Sælgers ansvar er skærpet ved salg af massevarer, men ansvaret kan begrænses ved aftale.
 7. Skal vilkårene for salget reguleres i individuel aftale eller i standardvilkår? Hvis der anvendes standardvilkår, skal det sikres, at disse er en del af aftalegrundlaget.
 8. Standardvilkårene bør dateres og tildeles versionsnummer, således at der ikke opstår usikkerhed om, hvilken version af standardvilkårene, der er aftalt.
 9. Foreligger der modelkontrakter indenfor det relevante område, som kan benyttes til inspiration?
 10. Angivelse af parternes navn, CVR nr. og adresse i købsaftalen og i standardvilkår angivelse af sælgers eller købers identitet afhængig af, om der er tale om salgsvilkår eller indkøbsvilkår.
 11. I standardvilkår skal anføres, at modpartens egne vilkår ikke finder anvendelse. Der bør under alle omstændigheder reklameres, hvis modparten også henviser til egne standardvilkår.
 12. I standardvilkår angives, hvornår tilbud bortfalder.
 13. Beskrivelse af salgsgenstanden og købesummen.
 14. Tidspunkt for levering.
 15. Tidspunkt for betaling.
 16. Morarente og rykkergebyrer ved forsinket betaling. Efter renteloven kan der overfor forbrugere kun opkræves lovens morarente (referencesatsen + 8 pct.) samt gebyr pr. rykker på kr. 100.
 17. Levering – skal sælger forsende varen eller skal den afhentes hos sælger?
 18. Hvornår går risikoen for varernes undergang over fra sælger til køber. Er intet aftalt går risikoen over ved levering (KBL § 17).
 19. Hvem skal betale for forsendelsesomkostninger?
 20. Transportklausuler, herunder anvendelse af INCOTERMS i international handel.
 21. Forsikring – hvem er ansvarlig for at tegne forsikring? Typisk vil den part, der bærer risikoen for hændelig undergang, skulle drage omsorg for forsikring.
 22. Købers beføjelser ved sælgers forsinkelse. I handelskøb er enhver forsinkelse væsentlig og derved hævebegrundende (KBL § 21). Sælger bør i sine standardvilkår modificere dette udgangspunkt.
 23. Købers beføjelser ved mangler. I handelskøb kan sælger typisk ikke kræve at afhjælpe en mangel (KBL § 49). Sælgers standardvilkår bør indskrive en sådan ret til afhjælpning som alternativ til omlevering/ophævelse.
 24. Sælgers afhjælpningsret. Sælger kan kun kræve afhjælpning, hvis dette er aftalt.
 25. Udvidelse eller begrænsning af sælgers reklamationspligt.
 26. Ejendomsforbehold. Er intet ejendomsforbehold aftalt, kan sælger ikke ved misligholdelse hæve aftalen, efter at der er sket overgivelse af varen til køber (KBL § 28, stk. 2).
 27. Ansvarsbegrænsning: I handelskøbet vil sælger næsten altid være ansvarlig for forsinkelser og mangler, medmindre andet er aftalt (KBL § 24).
 28. Indirekte tab skal være undtaget sælgers erstatningsansvar.
 29. Force majeure
 30. Produktansvar
 31. Værneting (der anbefales Sø- og Handelsretten) og lovvalg (hvis grænseoverskridende handel).
 32. Er der tale om et internationalt løsørekøb? I så fald vil Den Internationale Købelov (CISG) typisk finde anvendelse i stedet for den danske købelov.
 33. Er CISG i standardvilkårenes eller aftalens lovvalgsklausul fraveget?