Licensaftalen

1.     Angivelse af parternes navne, adresser og CVR nr.

2.  Beskrivelse af den eller de immaterielle rettigheder, der omfattes af licensen. Ved patenter, varemærker, design og brugsmodeller kan typisk henvises til et registrerings- eller ansøgningsnummer. En ophavsret registreres ikke, hvorfor en mere detaljeret beskrivelse er påkrævet.

3.  Beskrivelse af de handlinger, som licensgiver får ret til at foretage under aftalen (produktion, salg, markedsføring mv.)

4.  Beskrivelse af de handlinger, som licensgiver ikke må foretage.

5.  Territorium: Hvilket område er omfattet af licensen?

6.  Er der tale om en eksklusiv-, simpel- eller enelicens?

7.  Licensgivers forpligtelse til løbende at tilføre knowhow mv. til licenstager.

8.  Videreudvikling og forbedringer af den licenserede rettighed.

9.  Ansøgninger om registrering af den licenserede rettighed: Hvem er forpligtet henholdsvis berettiget hertil?

10.   Opretholdelse af den licenserede rettighed: Hvem er forpligtet henholdsvis berettiget hertil?

11.   Indestår licensgiver for, at den licenserede ret er beskyttet og ikke krænker tredjemands rettigheder?

12.   Krænkelser af den licenserede rettigheden: Underretningspligt og anlæggelse af retssag

13.   Underlicens og overdragelse

14.   Kvalitetssikring: Stilles der kvalitetsmæssige krav til det produkt, der frembringes på grundlag af en licenseret ret?

15.   Markedsføring: Skal/kan licenstager benytte licensgivers brand mv. eller skal/kan licenstager anvende eget brand ved markedsføring?

16.   Licensafgiftens størrelse og opgørelse

17.   Evt. startafgift

18.   Licensafgiftens beregning

19.   Licensafgiftens forfaldstid og betaling

20.   Licenstagers dokumentation af den opgjorte licensafgift

21.   Licensgivers adgang til at kontrollere licensafgiftens opgørelse

22.   Ikrafttræden og opsigelse: Hvis aftalen gøres uopsigelig bør dette modsvares af en minimumsafgift eller ret til opsigelse med forkortet varsel, såfremt licenstager ikke opfylder nærmere fastlagte salgs- eller produktionsmål

23.   Har licenstager ret til goodwill-kompensation ved ophør?

24.   Misligholdelse

25.   Konkurs mv.

26.   Konkurrenceklausul: Må licenstager producere og/eller forhandle konkurrerende produkter? Må licensgiver udpege andre licenstagere eller selv producere og forhandle det licenserede produkt?

27.   Publikationer af forskningsmæssige resultater

28.   Hemmeligholdelsespligt for licenstager

29. Værneting (der anbefales voldgift hvis behov for hemmeligholdelse) og lovvalg (hvis grænseoverskridende licens).