Franchiseaftale

1.     Angivelser af parternes navn, adresse og CVR nr.

2.     Overordnet beskrivelse af den forretning, som omfattes af franchiseaftalen, herunder om der er tale om service-, produktions- eller distributionsfranchise

3.     Udpegning af franchisetager som franchisetager i kædesamarbejdet

4.     Beskrivelse af konceptet, herunder hvilke varemærker, logoer mv., der knytter sig til konceptet

5.     Ejendomsretten til konceptet har alene franchisegiver

6.     Pligt til kun at drive forretningen i overensstemmelse med konceptet

7.     Forpligtelse og ret for franchisetager til at bruge varemærker og logoer

8.     Ændring af konceptet

9.     Område / territorium som franchisetager får tildelt

10.    Pligt for franchisetager til ikke udenfor området at drive virksomhed

11.   Pligt for franchisegiver til ikke at udpege andre franchisetagere i området

12.   Pligt for franchisegiver til ikke selv at drive virksomhed i området

13.   Forretningslokalerne – overlades brugsretten til franchisetager eller skal franchisetager selv være ansvarlig for at skaffe lokaler. Overlader franchisegiver brugsretten til franchisetager kan aftalens efter omstændighederne anses for omfattet af lejelovgivningen.

14.   Driftsmidler og inventar – overlades brugsretten til franchisetager eller skal franchisetager selv anskaffe udstyret?

15.    Vedligeholdelse og renholdelse af lokaler, driftsmidler og inventar

16.   Vederlag for brugsretten til lokalerne, driftsmidlerne og inventarer

17.   Markedsføring – ofte ses opdeling i lokal markedsføring, som franchisetager er ansvarlig for, og landsdækkende markedsføring, som franchisegiver er ansvarlig for

18.   Markedsføring skal ske i overensstemmelse med franchisekonceptet

19.   Markedsføringsbidrag eller pligt til at bruge en given procentsats af omsætning til markedsføring

20.   Forsikring

21.   Køb af varer og tjenesteydelser fra eksterne leverandører

22.   Rådgivning fra franchisegiver til franchisetager

23.   Personale og kurser for franchisetager og dennes medarbejdere

24.   Franchisetagers anden beskæftigelse

25.   Franchiseafgiften – procentsatsen og beregningsgrundlag

26.   Evt. betaling af startafgift

27.   Minimum franchiseafgift

28.   Adgang til regnskabsbøger med henblik på at kontrollere opgørelsen af franchiseafgiften

29.   Afståelse af rettigheder og forpligtelser efter aftalen

30.   Forretningshemmeligheder og fortrolighed – særligt i relation til konceptet

31.   Ikrafttræden og opsigelse

32.   Goodwill kompensation ved opsigelse?

33.   Misligholdelse

34.   Konkurrenceklausul – må franchisetager under og efter aftalens ophør drive konkurrerende virksomhed?

35.  Voldgift: Da franchisegiver har interesse i at konceptet og aftalevilkårene ikke kommer til offentlighedens kendskab vedtages næsten undtagelsesvist voldgift