Konsignationsaftalen

 1. Parternes navn, adresse og CVR nr.
 1. Beskrivelse konsignationsvarerne. Dette bør så vidt muligt ske på en måde, så der ikke efterfølgende kan rejses tvivl herom (eksempelvis ved brug af stel- eller serienr.).
 1. Angivelse af konsignationsvarens salgspris.
 1. Forpligtelse i konsignationsaftalen for køber til at holde konsignationsvarer adskilt fra hans øvrige varer; ellers risikerer ejendomsforbeholdet at gå tabt.
 1. Forpligtelse i konsignationsaftalen for køber til at holde indgåede beløb adskilt fra købers øvrige likvide midler; ellers mistes retten til beløbene.
 1. Sælger skal i kontrakten have en ret til at kontrollere, at der sker adskillelse.
 1. Sælger skal også de facto kontrollere, at denne forpligtelse til adskillelse iagttages.
 1. Køber skal være forpligtet til regelmæssigt at afregne indkomne beløb – ellers risikerer sælger af miste ejendomsretten til konsignationsvarerne og indkomne beløb.
 1. Beskrivelse i aftalen, hvorledes og hvor ofte afregning skal ske.
 1. Køber skal være berettiget til at returnere ikke solgte konsignationsvarer.
 1. Skal køber være berettiget til at sælge konsignationsvarer på kredit til sine kunder, og i givet fald på hvilke vilkår? Hvis køber har ret til videresalg på kredit, har sælger en stor risiko for at ejendomsretten til konsignationsvaren går tabt, da en godtroende erhverver ikke skal respektere et ejendomsforbehold. Denne risiko kan sælger delvist afdække ved i konsignationsaftalen at anføre, at der ikke må ske salg på kredit.
 1. Hvornår går risikoen for konsignationsvaren over fra sælger til køber? Udgangspunktet efter købeloven er ved levering til køber (jf. KBL § 17), men andet tidspunkt kan aftales.
 1. Hvem har forsikringsforpligtelsen? Sælger har – indtil varen er solgt – særlig interesse i, at konsignationsvaren er forsikret, og sælger bør derfor enten påtage sig forsikring eller alternativt pålægge køber en forsikringspligt (med kontroladgang).
 1. Øvrige ”klassiske” kontraktvilkår vedrørende salg af løsøre (eksempelvis ansvarsbegrænsning, mangler, force majeure). Her kan det være hensigtsmæssigt i aftalen at henvise til almindelige salgsbetingelser.
 1. Opsigelse – konsignationsaftalen bør kunne opsiges med forholdsvist kort varsel.
 1. Lovvalg – er der tale om konsignation i international handel bør konsignationsaftalen tage stilling til lovvalg. Udgangspunkt for den i Danmark bosiddende part bør selvfølgelig være dansk ret. Vælges dansk ret vil CISG (den internationale købelov) også finde anvendelse, medmindre det modsatte udtrykkelig anføres. En dansk kontraktpart, der ikke er fortrolig med CISG, bør derfor overveje at fravælge CISG.
 2. Værneting – Sø- og Handelsretten anbefales.