Entrepriseaftale

1. Parterne

1.1 Mellem <virksomhedens navn>, <CVR nr.>, <virksomhedens adresse>, <virksomhedens postnummer og by> herefter benævnt ”Bygherren”, og <virksomhedens navn>, <CVR nr.>, <virksomhedens adresse>, <virksomhedens postnummer og by> herefter benævnt ”Entreprenøren”, er dags dato indgået følgende Entrepriseaftale (i det følgende benævnt ”Aftale(n)”).

2. Entreprisen

2.1 Entreprenøren påtager sig at udføre følgende entreprisearbejder for Bygherren: <beskrivelse> (herefter benævnt ”Arbejdet”).

2.2 Arbejdet udføres på <adresse>, <postnummer og by>.

3. Aftalegrundlaget

3.1 Arbejdet udføres af Entreprenøren i henhold til følgende mellem Parterne aftalte skriftlige grundlag:

1. Nærværende Aftale

2. Entreprenørens tilbud af <dato>, <år> samt eventuelle heri indeholdte forbehold, der vedlægges som bilag 1

3. Bygherrens eventuelle udbudsmateriale, der vedlægges som bilag 2.

3. AB 18, der vedlægges som bilag 3

3.2 I tilfælde af uoverensstemmelser mellem de i pkt. 3.1 nævnte aftaledokumenter skal dokumenterne have forrang i den anførte rækkefølge.

3.3 Ekstraarbejder må ikke iværksættes, medmindre Entreprenørens kontaktperson har indgået skriftlig aftale herom med Bygherrens kontaktperson eller Bygherrens byggetilsyn.

4. Entreprisesummen

4.1 Arbejdet udføres for en samlet entreprisesum på kr. <beløb> ekskl. moms.

4.2 Den i pkt. 4.1 anførte entreprisesum er fast i <antal> måneder fra Aftalens indgåelse. For den del af Arbejdet, der udføres efter udløbet af førnævnte fastprisperiode indeksreguleres entreprisesummen i overensstemmelse med nettoprisindekset med udløbet af fastprisperioden som basisindeks.

Ved indeksregulering følges i øvrigt principperne i Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære om pris og tid af 10. oktober 1991.

4.3 Fakturering og betaling sker i overensstemmelse med AB18.

5. Tidsplan og forsinkelse

5.1 Arbejdet skal være påbegyndt senest den <dato>, <år>. Arbejdet skal afleveres senest den <dato>, <år>. Arbejdet skal i øvrigt udføres i overensstemmelse med det i den som bilag 4 vedhæftede tidsplan anførte.

5.2 Såfremt den aftalte afleveringsdag overskrides som følge af forhold, som Entreprenøren hæfter for, betaler Entreprenøren en dagbod på <procentsats> % af entreprisesummen pr. forsinkede arbejdsdag. 

6. Kontaktpersoner og byggetilsyn

6.1 Kontaktpersoner, som er aftaleberettigede:

For Bygherren: <navn>, <adresse>, <postnummer og by>

For Entreprenøren: <stillingsbetegnelse>, <navn>, <adresse>, <postnummer og by>

6.2 Bygherrens byggetilsyn, der er aftaleberettiget: <stillingsbetegnelse>, <navn>, <adresse>, <postnummer og by>.

7. Sikkerhedsstillelse

7.1 Bygherren stiller senest <antal> dage efter Aftalens indgåelse overfor Entreprenøren den i AB18 omtalte sikkerhed. Sikkerheden skal udgøre <procentsats> % af entreprisesummen.

7.2 Entreprenøren stiller senest <antal> dage efter Aftalens indgåelse overfor Bygherren den i AB18 omtalte sikkerhed. Sikkerheden skal udgøre <procentsats> % af entreprisesummen.

8. Forsikring

8.1 Bygherren tegner brand- og stormskadeforsikring fra Arbejdets påbegyndelse. Entreprenøren og dennes eventuelle underentreprenører medtages som sikrede på den af bygherren tegnede forsikring.

8.2 Entreprenøren har tegnet sædvanlig ansvarsforsikring hos <virksomhedens navn>, policenummer <nummer>.