Handelsagenten

Begreb

En handelsagent er en selvstændig erhvervsdrivende, der for en anden (agenturgiveren) mod vederlag har påtaget sig at sælge eller indkøbe varer ved at indhente tilbud til agenturgiveren, eller ved i agenturgiverens navn at indgå købs- eller salgsaftaler (HAL § 2). Agentens opgave er således primært at indhente tilbud.

Agenten handler i agenturgiverens navn og for agenturgiverens regning. Det er således agenturgiveren, der bliver berettiget og forpligtet af de aftaler, som indgås med agentens medvirken, og det er også agenturgiveren, der oppebærer det økonomiske udbytte af aftaler, der indgås med agenten som mellemmand. Agenten bliver med andre ord ikke aftalepart i de aftaler, som han formidler mellem agenturgiveren og tredjemand.

Handelsagentloven

Lov om handelsagenter og handelsrejsende (HAL) regulerer på flere punkter udførligt retsstillingen mellem agenten og agenturgiveren. HAL baserer sig på et EU-direktiv, og som en tommelfingerregel kan det derfor lægges til grund, at der i de øvrige EU-medlemsstater findes tilsvarende regler som den danske HAL.

En anden tommelfingerregel er, at HAL især beskytter agenten gennem fastsættelse af minimumsregler om agentens rettigheder ved blandt andet opsigelser samt krav på godtgørelse og provision. Flere af HAL’s bestemmelser kan ikke fraviges til skade for agenten (jf. HAL § 1 samt nedenfor). Det er strengt taget ikke påkrævet i Agenturaftalen at indskrive de bestemmelser, der ikke kan fraviges til skade for agenten, men med henblik på at gøre aftalen læsevenlig anbefales dette.

Aftalepraksis

Der foreligger flere standardformularer og modelkontrakter, der kan bruges som inspiration ved konciperingen af agentaftalen.

Dansk Industri har udfærdiget en modelkontrakt, der foreligger i engelsk, fransk og tysk version. Modelkontrakten kan købes af såvel medlemmer som ikke medlemmer.

HTS interesseorganisationen (tidligere Det Danske Handelskammer) har også udarbejdet modelkontrakter, der gratis kan rekvireres af medlemmer.

Derudover har Det Internationale Handelskammer (ICC) udfærdiget en modelkontrakt (ICC Model Commercial Agency Contract).

Indhente tilbud

Som anført er agentens primære opgave at indhente tilbud. Agenten kan ikke på agenturgiverens vegne indgå aftale, medmindre agenten særskilt er bemyndiget hertil (HAL § 16, stk. 1). Agenturaftalen bør udtrykkeligt regulere dette spørgsmål.

En agenturgiver, der ikke vil acceptere et tilbud, som agenten har indhentet, skal uden ugrundet ophold give meddelelse herom til tredjemand, ellers anses tilbuddet for accepteret af agenturgiveren (HAL § 17). Selvom agenten er bemyndiget til at indgå aftale på agenturgiverens vegne, er agenten ikke derved bemyndiget til at modtage betaling for solgte varer, at give henstand med betaling, afslag i prisen og lignende (HAL § 20). Dette kræver en udtrykkelig bemyndigelse i agentaftalen.

Ret til provision

Agenten har krav på provision af de aftaler, som han formilder indgået. Er provisionen ikke aftalt har agenten ret til et sædvanligt og rimeligt vederlag, jf. HAL § 8.

Et andet spørgsmål er, hvilke aftaler, der giver ret til provision. Der skal her sondres mellem aftaler, der er indgået mens agenturforholdet bestod, og aftaler, der er indgået efter agenturforholdets ophør.

For så vidt angår aftaler, der er indgået mens agenturforholdet bestod, følger det af HAL § 9, at agenten har ret til provision, såfremt aftalen er kommet i stand ved agentens medvirken, eller såfremt aftalen uden agentens medvirken er indgået med en tredjemand, som agenten tidligere har skaffet som kunde, eller såfremt kunden hører til et bestemt geografisk område eller kundekreds, som agenten har fået tildelt.

For så vidt angår aftaler, der er indgået efter agenturforholdets ophør, bestemmer HAL § 10, stk. 1, at agenten har ret til provision, hvis tilbud er kommet frem inden agenturforholdets ophør, og de i Handelsagentlovens § 9 anførte kriterier i øvrigt er opfyldt. Derudover har agenten ret til provision, hvis aftalen hovedsagelig er kommet i stand med agentens medvirken, og er indgået inden for rimelig efter agenturforholdets ophør (HAL § 10, stk. 2).

HAL §§ 9 og 10 kan fraviges ved aftale – også til skade for agenten – og det er ikke usædvanligt, at agenturgiveren i handelsagentaftalen begrænser rettet til provision.

Opgørelse og udbetaling af provision

Provisionen forfalder til betaling, når enten agenturgiveren eller kunden har opfyldt aftalen i form af levering af varen eller betaling af købesummen. Herefter skal provisionen betales den sidste dag i måneden efter det kvartal, hvor provisionen forfaldt (jf. HAL §§ 11 og 12, der ikke kan fraviges til skade for agenten). Godtgøres det, at aftalen mellem agenturgiveren og kunden ikke opfyldes, bortfalder retten til provision, medmindre den manglende opfyldelse skyldes agenturgiveren (HAL § 14, der ikke kan fravises til skade for agenten).

Agenturgiveren skal fremsende fornøden dokumentation for provisionsberegningen (HAL § 13) og agenten har derudover krav på indsigt i forretningsbøger mv. for at være i stand til at efterprøve beregningen (HAL § 15). Begge bestemmelser kan ikke fraviges til skade for agenten.

Opsigelse af agentaftalen

I det første år af aftaleperioden kan agentaftalen opsiges af såvel agenten som agenturgiveren med et varsel på en måned. Herefter forlænges opsigelsesvarslet med en måned for hvert påbegyndt år, som agentaftalen har været i kraft, dog maksimalt 6 måneder (HAL § 22, stk. 1). Opsigelsesbestemmelserne kan ikke fraviges til skade for agenten. Derimod kan det godt aftales, at agenten kan opsige aftale med 3 måneders varsel, også selvom aftalen har bestået i mere end 3 år (HAL § 22, stk. 2).

Krav på godtgørelse ved ophør

Agenten har krav på en godtgørelse ved agentaftalens ophør, såfremt agenten har skaffet nye kunder eller har forøget handlen med den eksisterende kundekreds, og det i øvrigt findes rimeligt at give agenten en godtgørelse (HAL § 25). Godtgørelsen kan maksimalt udgøre et beløb svarende til et års provision beregnet på grundlag af den gennemsnitlige provisionsindtjening i de seneste fem år (HAL § 26). Det består intet krav på godtgørelse, såfremt agenten har misligholdt agentaftalen, såfremt agenten opsiger aftalen uden at agenturgiveren har givet ham grund hertil, eller såfremt agenten efter aftale med agenturgiveren har overdraget agentaftalen til en anden (HAL § 27).

Agentens krav på godtgørelse kan ikke fraviges ved aftale.

Eksklusivitet

Agentaftalen skal regulere, om agenten får eksklusivitet til et bestemt geografisk område eller en bestemt kundekreds eller varegruppe. Typisk tildeles agenten eksklusivitet, eksempelvis som eneagent i Danmark at kunne repræsentere agenturgiveren.

Uopsigelighed og minimumssalg

Agentaftalen gøres ofte uopsigelig fra agenturgiverens side i en årrække (eksempelvis 5 år) med henblik på at sikre agenten mulighed for at opdyrke markedet. Agentaftalen bør i så fald indeholde bestemmelser om minimumssalg, således at agenturgiveren har adgang til at opsige aftalen med forkortet varsel, hvis agenten ikke performer. Dette er særligt relevant, hvis agenten er tildelt eksklusivitet, idet agenturgiveren da ikke vil have mulighed for at udpege en anden agent i territoriet. De ufravigelige opsigelsesbestemmelser skal dog under alle omstændigheder iagttages.

Konkurrenceklausul

Agenten kan lovligt pålægges en konkurrenceklausul til under agenturforholdet og/eller efter agenturforholdets ophør ikke at drive konkurrerende virksomhed. En klausul, hvor agenten efter aftalens ophør begrænses i at drive konkurrerende virksomhed, er kun bindende såfremt klausulen indgås skriftligt og vedrører det geografiske marked eller den kundekreds, som agenten har fået overdraget. Endelig må klausulen ikke omfatte andre varetyper end de, som omfattes af agenturaftalen, ligesom klausulen højst kan gælde i 2 år fra agentaftalens ophør (HAL § 30).