Erhvervsretten intro

Aftaler: Hvad kræves for at en aftale er bindende indgået? Hvornår kan en aftale annulleres, fortrydes eller erklæres ugyldig? Indgåelse af aftaler ved fuldmagt (Aftaleloven og Forbrugeraftaleloven) Koncipering af erhvervsaftaler [læs mere]

 

Erstatning udenfor kontrakt: Hvad skal der til for at ifalde et erstatningsansvar? Ansvar for undladelser. Børns erstatningsansvar. Objektivt ansvar. Nedsættelse eller bortfald af erstatningspligten (Erstatningsansvarsloven) [læs mere]

 

Køberetten: Hvad er sælgers og købers forpligtelser ved et køb? Hvad kan sælger og køber gøre gældende af misligholdelsesbeføjelser? Hvilke særlige regler gælder, når man køber på kredit. Etablering af ejendomsforbehold(købeloven og kreditaftaleloven) [læs mere]

 

Internationale køb: Hvad er sælgers og købers forpligtelser ved et internationslt køb? Hvad kan sælger og køber gøre gældende af misligholdelsesbeføjelser i et internationalt køb? (CISG) [læs mere]

 

Lovvalg og værneting: Hvilket lands lovgivning skal anvendes ved international handel? Hvor skal en retssag i givet fald føres? [læs mere]

 

Ejendomsretten: Hvad betyder det at have ejendomsretten til et aktiv. Hvornår går ejendomsretten over. Sikringsakter, ejendomsforbehold, leasing og konsignation [læs mere]

 

Produktansvar: Hvor kan en producent eller mellemhandler gøres ansvarlig for skader, som er forårsaget ved en defekt ved et produkt? (Produkt-ansvarsloven) [læs mere]

 

Kreditaftaler: Hvad er debitors og kreditors rettigheder og forpligtelser i et gældsforhold. Sondring mellem simple gældsbreve og omsætningsgældsbreve. Transport af fordringer. Betaling med frigørende virkning. Kaution. Veksler og  check (Gældsbrevsloven) [læs mere]

 

Fast ejendom og pant: Etablering af pant i fast ejendom, løsøre og fordringer. Hvorledes kan pant etableres. Hvad kræves for at være beskyttet overfor kreditor og andre  aftaleerhververe (Tinglysningsloven) [læs mere]

 

Rekonstruktion og kreditorforfølgning: Hvilke redskaber har man som kreditor, når man vil inkassere sit tilgodehavende ved konkurs eller ved individualforfølgning og udlæg i fogedretten. Hvilke muligheder har man som virksomhed for at rekonstruere virksomheden ved betalingsstandsning eller akkord? Gældssanering. [læs mere]

 

Virksomhedsformer og selskabsret: Hvilken slags virksomhed kan man vælge, når man skal starte virksomhed op? Beskrivelse af de meste anvendte former for virksomhed, nemlig interessentskabet, aktieselskabet og anparts-selskabet [læs mere]

 

Ansættelsesretten: Hvilke rettigheder og forpligtelser har man som ansat og som arbejdsgiver? Hvem er funktionær og hvorledes beskyttes en funktionær i forhold til andre ikke-funktionærer. Ret til ferie eller feriepenge efter Ferieloven. Konkurrence- og kundeklausuler [læs mere]

 

Immaterielle rettigheder: Varemærker, patenter, brugsmodeller, design og ophavsret. Hvorledes beskyttes retten? Hvor tæt må man gå?? Lønmodtagers rettigheder til immaterielle rettigheder [læs mere]

 

Konkurrenceret: Hvilke konkurrencebegrænsende aftaler er tilladte og hvilke er forbudte. Misbrug af dominerende stilling. Fusionskontrol [læs mere]

B2B-law - din gratis on-line adgang til forståelig og relevant information og viden om erhvervsretten

Velkommen til B2B-Law - en af Danmarks mest omfat-tende databaser om erhversret - al information er gratis tilgængelig 24/7. Databasen opdateres løbende med ny relevant ny jura. Du finder en forståelig indføring i og beskrivelse af de vigtigste områder indenfor erhvervsretten. Kort sagt - hvad siger loven, når det drejer sig om erhvervslivets forhold?

Made with Namu6