Produktansvar

Definition produktansvar

 

Ansvar, der ifalder sælger og/eller producent for skade på person eller ting, som er forvoldt af produktets farlige egenskaber.

 

Om der foreligger produktansvar kan afgøres efter to forskellige regelsæt:

 

1) Produktansvarsloven (baserer sig på et EF-direktiv). Dette er en speciallov, som alene omhandler produktansvaret, og derfor bør det først undersøges, om ens krav kan dækkes efter denne lov.

 

2) Dansk rets almindelige regler om erstatning udenfor kontrakt (jf. PAL § 13). Såfremt, der helt eller delvist ikke er mulighed for at få dækket sit krav efter Produktansvarslovens, skal det undersøges, om kravet kan dækkes efter dansk rets almindelige regler om erstatning udenfor kontrakt.

 

Købelovens regler om ansvar for mangler regulerer ikke produktansvars-problematikken. Derimod regulerer Købeloven, om der kan gøres misligholdelsesbeføjelser gældende i relation til selve det defekte produkt (eksempel: En maskine springer i luften og forårsager personskade. Spørgsmålet om erstatning for personskade skal afgøres efter produktansvarsreglerne, medens spørgsmålet om, hvorvidt maskinen er leveret kontraktmæssig skal afgøres efter Købeloven).

 

Former for defekter ved produkter

 

Der skal foreligge defekt ved produktet for at kunne ifalde erstatningsansvar:

 

”Mandagsprodukter”/afvigere: Produktet afviger fra standarden (ex. søm i rugbrød).

 

Konstruktionsfejl: Skaden kan generelt henføres til (1) produktarten, (2) konstruktionen eller (3) instruktionen (ex. en stoleserie produceres således, at en finger let kan komme i klemme).

 

Udviklingsskader: Faren ved produktet var ud fra tidens videnskabelige og tekniske udvikling ikke kendt (ex. ukendskab til bivirkninger ved et medi-cinsk produkt).

 

Systemskade: En kendt fare ved produktet er uundgåelig ud fra tidens vi-denskabelige og tekniske udvikling (ex. medicin med visse bivirkninger).

 

Skader, der er forårsaget af produkter, der alment kendt er farlige (ex. kniv, dynamit, hammer): Der er ej tale om en defekt ved produktet (dvs. ej produktansvar).

 

Produktansvar efter Produktansvarsloven

 

Hovedreglen: Producenten ifalder ansvar for enhver skade forårsaget af en defekt ved produktet (PAL § 6), dvs. objektivt ansvar.

 

Undtagelse 1: Produktet ej bragt i omsætning af producenten (PAL § 7, stk. 1, nr. 1).

 

Undtagelse 2: Ej erhvervsvirksomhed (PAL § 7, stk. 1, nr. 2).

 

Undtagelse 3: Produktet er i overensstemmelse med ufravigelige forskrifter (PAL § 7, stk. 1, nr. 3).

 

Undtagelse 4: Manglende videnskabelige og/eller tekniske udvikling (PAL § 7, stk. 1, nr. 4), dvs. udviklings- og systemskader.

 

Undtagelse 5: Defekt ej tilstede, da produktet blev bragt i omsætning (PAL § 7, stk. 2).

 

Undtagelse 6: Egen skyld hos skadelidte (PAL § 9)

 

Bevisbyrde

 

Skadelidte skal føre bevis for skaden, defekten og årsagssammenhængen (PAL § 6, stk. 2).

 

Skade på erhvervsting

 

Der skal foreligge skade på person eller en ”forbrugerting”, jf. PAL §§ 2-5). Skade på erhvervsting erstattes ikke efter PAL (men kan derimod erstattes efter alm. erstatningsret).

 

Mellemhandleransvaret

 

Mellemhandler (ex. importør, grossist, detailhandler) er erstatningsansvarlig, hvis der er culpa, dvs. uagtsomhed eller fortsæt, hos mellemhandleren selv (PAL § 10). Mellemhandleren hæfter overfor skadelidte og senere omsætningsled, såfremt der er fejl eller forsømmelse hos producenten eller eller tidligere mellemhandlere i omsætningskædet, jf. PAL § 10a.

 

Flere ansvarlige hæfter solidarisk (Produktansvarslovens § 11).

 

Selvrisiko ved tingskade: kr. 4.000 (Produktansvarslovens § 8, stk. 1) – kan evt. erstattes efter alm. erstatningsret.

 

Produktansvarsloven er beskyttelsespræceptiv i forhold til skadelidte (derimod ikke i forhold til produktionskæden), jf. PAL § 12. Det vil sige, at loven ikke ved aftale kan fraviges til skade for den skadelidte.

 

Forældelse: Forældelsesloven finder anvendelse, dog maks. 10 år efter produktet forlod producentens kontrol (PAL § 14, stk. 2).

 

Produktansvar efter dansk rets almindelige regler om erstatning udenfor kontrakt (producentens ansvar)

 

1. ”Mandagsprodukter”/afvigere: Der ifaldes ansvar selv om ingen skyld (obj. ansvar).

2. Konstruktionsfejl: Der ifaldes ansvar hvis defekten kunne have været und-gået (culpa med omvendt bevisbyrde).

3. Udviklingsskader: Der ifaldes ikke ansvar, hvis ukendskab til risikoen godt-gøres (culpa med omvendt bevisbyrde).

4. Systemskade: Der ifaldes ikke ansvar forudsat, at der er givet fornøden information om faren, og der ikke p.g.a. risikoen var uforsvarligt at markeds-føre produktet (culpa med omvendt bevisbyrde).

 

Forældelse i overensstemmelse med Forældelsesloven (PAL § 14)

 

INTERNATIONALT PRODUKTANSVAR

 

Lovvalg: Loven i det land, hvor skadelidte bor, anvendes, forudsat at produktet er markedsført i skadelidtes land.

 

Værneting:

RPL § 235: Hvor sagsøgte bor (problem hvis sagsøgte bor i udlandet)

RPL § 243: Deliktsværneting (hvor skaden er forårsaget)

EF-Domskonventionen Art. 5, nr. 3: Deliktsværneting (hvor skaden er forårsaget). Dvs. retssag kan anlægges i DK for skader som er indtrådt i DK.

Oversigt

Hvem er ansvarlig hvis et produkt forårsager en skade?? Det er dette spørgsmål, som Produkt-ansvarsloven besvarer. I nogle tilfælde finder Produktansvarsloven dog ikke anvendelse og i så fald kan det være relevant at benyttet regelsættet om erstatning udenfor kontrakt.

Kontakt advokat Michael Thiesen for rådgivning om produktansvar, herunder blandt andet:

 

- koncipering af standard vilkår med fraskrivelse af produktansvar i videst mulige omfang

 

- erstatningskrav for produktskader

 

- producent ansvar

 

- mellemhandler ansvar

Made with Namu6