Internationale køb - den internationale købelov - CISG

 

Den danske købelov finder ikke anvendelse ved køb, der er omfattet af den internationale købelov (Købelovens § 1a, stk. 4). For disse køb gælder CISG, dvs. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods.

 

Forudsætninger for anvendelse af CISG (CISG art. 1)

 

For det første skal parterne skal have deres forretningssteder i forskellige stater, hvilket skal fremgå af aftalen. Derudover skal parternes forretningsstederne ligge i stater, der har tiltrådt CISG eller lovvalg skal føre til anvendelse af regler i en stat, der har tiltrådt CISG.

 

Køb, der ikke omfattes af CISG (CISG art. 2)

 

Forbrugerkøb

Køb på auktion

Køb af værdipapirer eller penge

Køb af skibe og fly

Internordiske køb

 

CISG er deklaratorisk, dvs. det kan aftales at CISG skal finde anvendelse selv om betingelserne for anvendelse ikke er opfyldte, ligesom det kan aftales, at CISG ikke skal finde anvendelse, selv om betingelserne for anvendelse er opfyldte.

 

Hvornår anvendes CISG's køberetslige bestemmelser

 

Køb mellem danske virksomheder: Den danske købelov anvendes (intet grænseoverskridende element).

 

Salg fra Danmark til nordisk land: Den danske købelov anvendes (Iflg. International  Købelov § 2 finder CISG ikke anvendelse på internordiske køb. Iflg. løsørekøblovvalgslovens § 4 skal anvendes dansk ret).

 

Salg fra nordisk land til Danmark: Loven i nordisk stat anvendes (Iflg. løsørekøblovvalgsloven § 4 skal loven i sælger stat anvendes. Da de nordiske stater har tilsvarende bestemmelse som i International Købelov § 2 anvendes CISG ikke).

 

Salg fra Danmark til stat, der har tiltrådt CISG (ikke nordisk stat): CISG anvendes (Iflg. løsørekøblovvalgsloven § 4 skal anvendes dansk ret. Ifølge International Købelov § 2 finder CISG anvendelse).

 

Salg fra Danmark til stat, der ikke har tiltrådt CISG: CISG anvendes (Ifølge Løsørekøblovvalgslovens § 4 skal anvendes dansk ret. Ifølge International Købelov § 2 samt CISG art. 1, stk. 1 nr. b finder CISG anvendelse, da lovvalg peger på dansk ret og CISG efter International Købelov er gjort til en bestanddel af dansk ret).

       

Salg fra CISG-stat (ikke nordisk) til Danmark: CISG anvendes (Ifølge løsørekøblovvalgsloven § 4 skal anvendes udenlandsk ret. Iflg. CISG art. 1 finder CISG herefter anvendelse, da begge stater har tiltrådt CISG)

 

Salg fra ikke-CISG stat til Danmark: CISG anvendes ikke men derimod pågældende stats egen nationale købelov (Iflg. løsørekøblovvalgslovens § 4 skal anvendes  udenlandsk ret. Iflg. CISG art. 1, stk. 1 nr. b finder CISG ikke anvendelse, da der er tale om en ikke-CISG stat).

 

Hvornår anvendes CISG's aftaleretlige bestemmelser (kap. II)

 

Købsaftale mellem danske virksomheder: Den danske aftalelov anvendes (intet grænseoverskridende element).

 

Salg fra DK til nordisk land: Den danske aftalelov anvendes (Ifølge International Købelov § 2 finder CISG ikke anvendelse på internordiske køb. Ifølge Kontraktlovvalgskonventionens art. 8 smh. med løsørekøblovvalgs-lovens § 4 skal anvendes dansk ret).

 

Salg fra nordisk land til DK: Aftaleloven i pågældende nordiske stat anvendes (ifølge International Købelov § 2 finder CISG ikke anvendelse i internordiske køb. Ifølge Kontraktlovvalgskonventionens art. 8 smh. med  løsørekøblovvalgsloven § 4 skal aftaleloven i sælgers stat anvendes).

 

Salg fra DK til stat, der har tiltrådt CISG: Den danske aftalelov anvendes (ifølge løsørekøblovvalgsloven § 4 smh. med Kontraktlovvalgskonventionens art. 8 skal anvendes dansk ret. Ifølge International Købelov § 1finder CISG ikke anvendelse).

 

Salg fra DK til stat, der ikke har tiltrådt CISG: Den danske aftalelov anvendes (Iflg. løsørekøblovvalgsloven § 4 smh. med Kontraktlovvalgskonventionens art. 8 skal anvendes dansk ret. Ifølge International Købelov § 1 finder CISG ikke anvendelse).

       

Salg fra CISG-stat (ikke nordisk) til DK: CISG anvendes (iflg. løsørekøblovvalgsloven § 4 smh. med kontraktlovvalgskonventionens Art. 8 skal anvendes  udenlandsk ret. Iflg. CISG art. 1 finder CISG kap. II herefter anvendelse, da begge stater har tiltrådt CISG)

 

Salg fra ikke-CISG stat til DK: CISG anvendes ikke men derimod pågældende stats egen nationale aftalelov (Iflg. løsørekøblovvalgsloven § 4 smh. med kontraklovvalgskonventionens Art. 8 skal anvendes  udenlandsk ret. Iflg. CISG art. 1, stk. 1 nr. b finder CISG ikke anvendelse, da der er tale om en ikke-CISG stat).

 

ANVENDELSE AF CISG

 

Dansk udgave af CISG ikke autentisk. Domstolene skal udelukkende anvende de autentiske versioner (arabisk, engelsk, fransk, kinesisk, russisk og spansk). Evt. sprogklausul kan indsættes i købsaftale.

 

Ved fortolkning skal tages hensyn til 1) CISG's internationale karakter, 2) behovet for at fremme en ensartet anvendelse og 3) god forretningsskik i international handel (CISG art. 7).

 

CISG's materielle indhold

 

Risikoens overgang

 

Forsendelseskøb: risikoen overgår ved overgivelse til første transportør

(CISG art. 67).

Salg af svømmende ladning: risikoen overgår ved aftalens indgåelse (CISG art. 68).

Andre tilfælde: Risikoen overgår ved købers modtagelse af varen (CISG art. 69).

 

Konsekvenser af risikoens overgang: Svarer i det store hele til KBL's bestemmelser (CISG art. 66). Dvs. køber skal betale (hvis risikoen er gået over), og sælger skal levere (hvis risikoen ikke gået over), selvom salgsgenstanden er gået hændelig til grunde.

 

Sælgers forpligtelser

 

Levering og leveringssted: Sælgers hovedforpligtelse er at levere salgsgenstanden (CISG art. 30). Hvis forsendelseskøb: leveringsforpligtelsen opfyldes ved overgivelse til første fremmede fragtfører (CISG art. 31a). Hvis afhentningskøb: leveringsstedet er sælgers forretningssted (CISG art. 31c).

 

Mangler: Sælger er forpligtet til at levere en mangelsfri genstand. Definition af mangler i CISG art. 35 (samme principper som efter dansk ret).

 

HR: Manglen skal foreligge på tidspunktet for risikoens overgang (CISG art. 36).

U: Manglen skyldes sælgers misligholdelse af en kontraktlig forpligtelse (CISG art. 36).

 

Køber har undersøgelsespligt (CISG art. 38) + reklamationspligt (CISG art. 39).

 

Vanhjemmel: Salgsgenstanden skal være fri for hæftelser (CISG art. 41).

 

Købers forpligtelser

 

Betaling af købesummen: En købsaftale kan være gyldigt indgået uden aftale om pris: markedsprisen skal betales (CISG art. 55).

 

Køber skal betale på det aftalte tidspunkt (CISG art. 59). Hvis ingen aftale: betaling ved modtagelsen af varen (CISG art. 58). Betaling skal ske på sælgers forretningssted (CISG art. 57).

 

Pligt til at modtage varen: I modsætning til KBL er køber forpligtet til at modtage varen (CISG art. 53). Ikke-modtagelse = misligholdelse.

 

Misligholdelsesbeføjelser

 

Ophævelse: Ved væsentlig misligholdelse kan købet ophæves (CISG art. 49, stk. 1 og art. 64, stk. 1). CISG art. 25 definerer, hvornår der foreligger en væsentlig misligholdelse (=særlig ulempe). Der skal altid gives meddelelse ved ophævelse (CISG art. 26).

 

Særlige afvigelser i forhold til den danske købelov

 

Mangler

 

HR: Køber kan kræve at sælger afhjælper en mangler (CISG art. 46, stk. 3).

U: Det er urimeligt at kræve afhjælpning.

 

Sælger er berettiget til at afhjælpe mangler - også efter leveringstidspunktet (CISG art. 48, anderledes efter Købelovens § 49).

 

Erstatningsansvar

 

HR: Enhver misligholdelse er erstatningspådragende (CISG art. 79 modsætningsvis). Det sondres altså ikke mellem genus- og specieskøb.

 

U1: Ej erstatningsansvar, hvis misligholdelse ligger uden for partens kontrol, og hindringen ikke kunne være taget i betragtning ved aftalens indgåelse

(CISG art. 79).

 

Sælger erstatningsansvar omfatter efter CISG art. 74 også skade på købers ting. Efter dansk ret reguleres dette spørgsmål efter produktansvarsloven. Dvs. i tilfælde af, at CISG finder anvendelse kan såvel CISG art. 74 som produktansvarsloven påberåbes.

 

Ophævelse efter overgivelse

 

I modsætning til Købelovens § 28, stk. 2 kan der ske ophævelse af købet, selv om salgsgenstanden er overgivet (CISG art. 4). Vedrører imidlertid kun forholdet mellem parterne - ikke forholdet til tredjemænd.

CISG - hvad kommer det mig ved??

Godt spørgsmål.... men selvom du har valgt dansk ret i dine kontrakter eller almindelige vilkår kan du godt risikere, at CISG finder anvendelse istedet for den danske købelov. Dette skyldes, at CISG er dansk ret. Så har du en klausul i dine kontrakter eller almindelige vilkår som siger, at "dansk ret finder anvendelse" vil dette betyde, at CISG ved de fleste internationale handler skal anvendes, da CISG er en del af dansk ret.

 

Derfor er det vigtigt, at du enten gør dig bekendt med, hvor CISG afviger fra den danske købelov, eller at du udtrykkeligt skriver, at CISG ikke skal anvendes.

 

Dette kan eksempelvis ske med følgende formulering:

 

"Dansk ret finder anven-delse, dog skal CISG (Den Internationale Købelov) ikke anvendes."

Made with Namu6