Ansættelsesretten

Krav på arbejdsresultat: Tjenesteydelse / konsulentforhold

Krav på arbejdspræstation: Ansættelses- og tjenesteforhold

 

Ansættelsesforhold:

 

- Underkastet arbejdsgiverens ledelsesret

- Typisk ubestemt tid

- Forpligtelse til at stille fulde arbejdskraft til disposition

- Vederlagets karakter af løn

 

Tjenesteydelse:

 

- Ikke underkastet ledelelsesret

- Typisk forudaftalt beløb afhængig af resultat

- Fri adgang til at påtage sig andre arbejder

- Tids- eller opgavebestemt

- Fri adgang til selv at tilrettelægge arbejde

 

Ansættelsesbeviser

 

Ansættelseskontrakter behøver ikke at være skriftlige. Arbejdsgiveren er dog efter Ansættelsesbevisloven forpligtet til skriftligt at meddele den ansatte vilkårene for ansættelsesforholdet, bl.a. oplysninger om arbejdssted, -tid, -opgaver, løn mv. (jf. Ansættelsesbevislovens § 2).

 

Oplysninger skal gives til alle lønmodtagere med et ansættelsesforhold, der varer udover een månde og som har mere end en ugentligt arbejdstid på 8 timer.

 

Arbejdstagers/arbejdsgivers forpligtelser og krav

 

Parternes forpligtelser beror på ansættelsesaftalen, lovgivning, domspraksis og kollektiv arbejdsret. Parternes forpligtelser er blandt andet:

 

Præstere en arbejdsydelse i overensstemmelse med arbejdsgiverens anvisninger og instrukser

 

Arbejdet skal udføres af arbejdstageren selv (ej sætte en anden i sit sted)

 

Fritagelse for forpligtelsen hvis lovlige grunde (ex. sygdom)

 

Arbejdet skal udføres omhyggeligt

 

Den ansatte må ikke benytte og anvende arbejdsgiverens driftshemmeligheder mv. (jf. Markedsføringslovens § 19)

 

Den ansatte må ikke konkurrere med arbejdsgiveren. Det gælder også under en fritstilling LÆS MERE

 

Den ansatte har krav på barselorlov mv.

 

Den ansatte har krav på ligebehandling (jf. Ligebehandlingsloven). Positiv særbehandling tilladt.

 

Arbejdsgiveren skal betale det aftalte vederlag til aftalt tid (intet vederlag aftalt: sædvanligt vederlag skal betales)

 

Ligeløn til kvinder og mænd (Ligelønsloven)

 

I konkurstilfælde er den ansattes lønkrav som hovedregel fortrinsberettiget.

 

Arbejdstageren er forpligtet til at stille sin fulde arbejdskraft til dispostion for arbejdsgiveren. Dette gælder dog ikke, hvis andet er aftalt eller hvis lønnet og ulønnet arbejde kan udføres uden ulempe for virksomheden (jf. Funktionærlovens § 15)

 

Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

 

Hovedreglen er, at erhververen af virksomheden indtræder umiddelbart (dvs. særskilt aftale ikke nødvendig) i overdragerens retsforhold overfor de ansatte, jf. Virksomhedsoverdragelseslovens § 2. Det vil sige at erhververen  af virksomheden (eller en del heraf) indtræder i samtlige krav og forpligtelser.

 

Der gælder visse undtagelser for så vidt angår forpligtelser i relation til pensionering eller andre ydelser p.g.a. alder og invaliditet.

 

Derudover sker der ikke overgang, hvis ansættelsesforholdet er opsagt på tidspunktet for overdragelsen, og medarbejderen er fritstillet.

 

Overdragelse af virksomhed giver ikke i sig selv erhververen ret til at foretage afskedigelser, jf. Virksomhedsoverdragelseslovens § 3.

 

Arbejdstageren kan opsige ansættelsesaftalen, hvis dette er særligt begrundet (ex. beskæftigelsesmæssige ændringer), jf. Virksomhedsoverdragelseslovens § 3, stk. 2.

 

Ferieretten

 

Ferieloven fastsætter, at arbejdstagere har ret til ferie og feriegodtgørelse, jf. Ferielovens § 1.

 

For at være omfattet af Ferieloven skal der foreligge et tjenesteforhold (dvs.  selvstændige har ikke ret til ferie under ferieloven).

 

Der optjenes ret til 2,08 dages ferie pr. måned, jf. Ferielovens § 7.

 

Ferie skal afholdes i „ferieåret“ (1.5 til 30.4 efter optjeningsåret), jf. Ferielovens § 12.

 

Den ansatte har ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse, jf. Ferielovens § 23). Feriegodtgørelse udgør 12 ½ % af årsindtægten, jf. Ferielovens § 24.

Ferieloven er beskyttelsespræceptiv, jf. Ferielovens § 4.

 

Misligholdelse af ansættelsesaftaler

 

Den ansattes misligholdelse

 

Misligholdelse foreligger hvis arbejdstageren 1) ikke tiltræder stillingen rettidigt, 2) forlader stillingen i utide, eller 3) groft tilsidesætter sine forpligtelser.

 

En forsømmelse, der er undskyldelig eller uundgåelig medfører ikke mislighol-delse (ex. sygdom, jf. Funktionærlovens § 5).

 

Retsvirkninger ved arbejdstagerens misligholdelse:

 

Arbejdsgiveren kan ophæve kontrakten, dvs. bortvisning uden varsel (NB grov misligholdelse før bortvisning er berettiget).

 

Ved ophævelse skal der ikke betales løn.

 

Ej mulighed for at få den ansatte dømt til at opfylde kontrakten, dvs. naturalopfyldelse kan ikke lade sig gøre.

 

Arbejdstageren kan ifalde erstatningsansvar (jf. bl.a. Funktionærlovens § 4).

 

Arbejdsgiverens misligholdelse

 

Der foreligger misligholdelse, hvis

 

arbejdsgiveren ikke udbetaler løn, selvom forpligtet hertil,

 

arbejdsgiveren uberettiget nægter at modtage arbejdstageren i sin tjeneste eller bortviser uden grund, eller

 

anden grov misligholdelse af forpligtelserne som arbejdsgiver.

 

Retsvirkninger ved arbejdsgiverens misligholdelse er, at arbejdstageren kan ophæve kontrakten samt kræve erstatning, jf. Funktionærlovens § 3.

 

Funktionærer

 

Definition af "funktionær" i Funktionærlovens § 1: For at være funktionær skal man være beskæftiget i minimum 8 timer pr. uge samt indtage en tjenestestilling. Funktionærloven kan ikke fraviges til skade for Funktionæren.

 

Opsigelsesvarsler for funktionærer (Funktionærlovens § 2)

 

Ansættelse på prøve (maksimalt. 3 mdr.): Et opsigelsesvarsel på 14 dage kan aftales, jf. Funktionærlovens § 2, stk. 5.

 

Ansættelse op til 6 måneder : Opsigelsesvarslet er en måned.

 

Ansættelse udover 6 måneder: Opsigelsesvarslet er 3 måneder.

 

Herefter forlængelse med én måned for hvert 3. ansættelsesår (dog maks. 6 måneder).

 

Funktionær kan opsige ansættelsesforholdet med én måneds varsel, jf. Funktionærlovens § 2, stk. 6. Kan forlænges ved aftale, såfremt tilsvarende forlængelse på den anden side.

 

Fritstilling

 

En arbejdsgiver har ret til at fritstille funktionæren under opsigelsesperioden. Ved fritstilling skal medarbejderen fortsat have sin løn, og medarbejderen må ikke drive konkurrerende virksomhed. Læs mere om fritstilling.

 

Fratrædelsesgodtgørelser (Funktionærlovens § 2 a og b)

 

Ansat > 12 år: Krav på én månedsløn i godtgørelse

Ansat > 15 år: Krav på to månedsløn i godtgørelse

Ansat > 18 år: Krav på tre månedsløn i godtgørelse

 

Opsigelse uden grund: Krav på godtgørelse (se nærmere Funktionærlovens § 2 b)

 

Funktionærens sygdom (Funktionærlovens § 5)

 

Sygdom er lovligt forfald, dvs. ej misligholdelse af ansættelsesaftale, jf. Funktionærlovens § 5, og funktionæren har krav på løn.

 

Arbejdsgiveren kan kræve lægeattest om sygdommens varighed, hvis den overstiger 14 dage, jf. Funktionærlovens § 5. Derudover antages, at arbejdsgiveren altid kan kræve lægeattest.

 

Hvis 120 sygedage med løn indenfor et år: Opsigelse mulig med én måneds varsel, jf. Funktionærlovens § 5, stk 2.

 

Funktionærens graviditet (Funktionærlovens § 7)

 

Arbejdstager skal senest 3 måneder før forventet fødsel give meddelelse herom til arbejdsgiver.

 

Det er i strid med lov om ligebehandling at opsige arbejdstager p.g.a. graviditet.

 

Fra tidspunktet for arbejdsudygtighed har arbejdstageren krav på ½ løn i 5 måneder (derudover særregler i dagpengeloven - ret til dagpenge i 4 uger før og 24 uger efter fødsel).

 

Krav på at genoptage stillingen efter afholdt barselsorlov.

 

Øvrige forskellige bestemmelser

 

Aftjening af værnepligt berettiger ikke arbejdsgiveren til at afskedige arbejdstageren, jf. Funktionærlovens § 6.

 

Rejseudgifter mv. skal afholdes af arbejdsgiveren, jf. Funktionærlovens § 9.

 

Funktionær har ret til at organisere sig, jf. Funktionærlovens § 10.

 

Opsagt (men ikke fratrådt) funktionær har ret til frihed i arbejdstid med henblik på jobsøgning, jf. Funktionærlovens § 16.

 

Ved fratræden har funktionær krav på en skriftlig udtalelse, jf. Funktionærlovens § 17.

 

De kollektive arbejdsoverenskomster

 

Fagforening: En lokal begrænset sammenslutning af arbejdere indenfor sam-me fag eller faggruppe med det formål at varetage medlemmernes interesser.

 

Fagforbund: Sammenslutning af fagforeninger (ex. HK).

 

LO: Fagforbundenes sammenslutning

 

DA: Sammenslutning af arbejdsgivere

 

Hovedaftalen af 1973: Udgør retsgrundlaget for forholdet mellem arbejdsmarkedets partere. Regulerer bl.a. spørgsmål om arbejdsstandsning, overenskomster, varsling mv.

 

Arbejdsretten: Den domstol, der beskæftiger sig med sager om overtrædelse / brud på hovedaftalen samt løbende overenskomster. Består af 12 dommere, der vælges af arbejdsmarkedets partere. I retssager deltager 6 dommere.

 

Arbejdsoverenskomster: En kollektiv arbejdsoverenskomst indgås på den ene side mellem en fagforening og/eller fagforbund og på den anden side en ar-bejdsgiverforening/eller en eller flere arbejdsgivere.

 

Formålet er at regulere fagets alm. arbejdsbetingelser, herunder 1) bestemmelser vedr. arbejdet, 2) overgangsbestemmelser og 3) varighed.

 

Mægling i arbejdskonflikter: Reguleres i lov om mægling i arbejdsstridigheder. Forligsmanden har beføjelse til at indkalde parterne til forhandling, i et vist omfang hindre udbrud af arbejdskonflikt, fremsætte mælingsforslag.

 

Internationale aspekter

 

Hovedreglen er, at der er fri adgang til at aftale lovvalg i ansættelseskontraker, jf. Kontraktlovvalgskonventions art. 3.

 

Dog må sådan aftale ikke berøve rettigheder, som en arbejdstager har i henhold til beskyttelsespræceptiv lovgivning.

 

Ingen aftale om lovvalg: Loven i det land, hvortil ansættelsesaftalen har sin nærmeste tilknytning vil finde anvendelse, jf. Kontraktlovvalgskonventionens art. 4. Sædvanligvis vil dette være der, hvor arbejdstageren udfører arbejdet.

Oversigt

Ansættelsesretten består af ganske mange love. Nogle regulerer alle slags ansættelsesforhold, eksempelvis ferieloven og ansættelsesbevisloven. Andre love, eksempelvis Funktionærloven, regulerer kun en given ansættelses-type.

 

Karakteristisk for de fleste love indenfor ansættelses-retten er der tale om beskyttelsespræceptiv lovgivning, dvs. loven kan ikke fraviges til skade for arbejdstageren.

 

Vigtigste lov indenfor ansættelsesretten er Funktionærloven.

 

Se endvidere uautoriseret engelsk oversættelse af Funktionærloven

 

 

Advokat Michael Thiesen har mangeårig erfaring med løsning af ansættelsesretlige problemer, herunder førelse af retssager for såvel arbejdsgiver som arbejds-tager.

 

Derudover bistår advokat Michael Thiesen med udfærdigelse af ansættelsesaftaler og andre aftaler indenfor ansættelses-retten, herunder aftaler om optioner, bonus, fantom-aktier, warrants, fratrædelse mv.

 

Michael Thiesen bistår endvidere med fritstilling, masseopsigelser, feriepenge,kundeklausuler, konkurrenceklausuler, misbrug af erhvervshemmeligheder, opsigelser, borvisning mv.

Made with Namu6