Ny højesteretsdom om ansættelsesbevisloven

Manglende oplysning om antallet af arbejdstimer ikke overtrædelse af ansættelsesbevisloven

Efter ansættelsesbevisloven skal en arbejdsgiver give den ansatte en række oplysninger om ansættelsesforholdet. Det kan eksempelvis være oplysning om løn, arbejdssted, ferie, opsigelsesvarsler mv. Manglende opfyldelses af oplysningspligten berettiger den ansatte til en godtgørelse.

 

Endvidere skal arbejdsgiveren efter Ansættelsesbevisloven give oplysning om ”Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid.” Denne bestemmelser om oplysning om arbejdstiden giver selvsagt nogle udfordringer for en arbejdsgiver, der ansætter en person på variable arbejdstid.

 

Højesteret har nu haft mulighed for at tage stilling til, om en arbejdsgiver skal betale en godtgørelse, fordi den ansatte har været ansat på flekstid, og det således i ansættelsesaftalen ikke har været muligt at angive et konkret antal timer, som medarbejderen dagligt eller ugentligt skal arbejde.

 

I ansættelsesbeviset var under "arbejdstiden" blandt andet anført, at antallet af arbejdstimer pr. uge varierede efter vagtplan, og at arbejdstidens placering skulle aftales individuelt. Efter at medarbejderen var blevet opsagt, anlagde medarbejderens fagforening sag an mod arbejdsgiveren for overtrædelse af ansættelsesbevisloven.

 

Højesteret fandt, at der IKKE var tale om en overtrædelse af Ansættelsesbevisloven, selvom det ikke af ansættelsesaftalen fremgik hvor mange timer, der skulle arbejdes.  Højesteret fastslog endvidere, at det ikke efter Ansættelsesbevislovens § 2, stk. 2, nr. 9 kan kræves, at det forventede omtrentlige antal vagter blev oplyst i ansættelsesbevis.

 

[højesterets dom af 11. december 2008]

Kommentar

Højesterets afgørelse er 110 % korrekt og sikre fleksibilitet på arbejdsmarkedet til gavn for både arbejdsgiver og den ansatte.

 

En retsstilling, hvor en arbejdsgiver skulle betale godtgørelse til ansatte, der blev ansat på variabel tid og hvor det derfor ville være umuligt at angive en arbejdstid, ville være uhensigtsmæssigt og grænsende til det absurde.

 

Hvis du vil videre:

 

Læs mere om ansættelsesret

 

Ansættelsesbevisloven

Made with Namu6