Kontaktinfo og oplysninger om advokatfirmaet

Advokat (LL.M.) Michael Thiesen

Sankt Petri Advokater (kontorfællesskab)

Nørregade 45

DK - 1165 København K

 

Direkte telefon: 3338 7072

Mobil telefon: 3095 1108

Telefax: 3391 2244

 

E-mail: mt@sanktpetri-advokater.dk

 

Advokatfirmaet Michael Thiesen er organiseret som enkeltmandsvirksomhed med CVR nr. 2864 6135.

 

Beskikkelse og ansvarsforsikring

 

Advokat Michael Thiesen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og er en del af Advokatsamfundet. Advokat Michael Thiesen er omfattet af ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI-Gerling Forsikring

er dansk filial af HDI-Gerling Verzekeringen N.V., CVR nr. 20 30 04 34. Ansvarsforsikringen dækker advokatvirksomhed udøvet af advokat Michael Thiesen.

 

Salærfastsættelse

 

Generelt om salærfastsættelse kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier: Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn.

 

Lovvalgs- og/eller værnetingsklausuler / samarbejde med andre

 

Advokat Michael Thiesen anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokat Michael Thiesen samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som er truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

 

Advokatsamfundets tilsyn- og disciplinærsystem

 

Advokat Michael Thiesen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

 

Hvidvask og terrorfinansiering - identifikation af klienter

 

Advokatfirmaet Michael Thiesen og øvrige advokatvirksomheder i Danmark er underlagt reglerne i Hvidvaskningsloven (lovbekendtgørenlse nr. 1022 af 13. august 2013 om bekæmpelse og forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme).

 

Advokatfirmaet har derfor pligt til at indhente og opbevare oplysninger om klienter, herunder navn, adresse og cpr.nr., samt billedlegitimation i form af pas eller kørekort.

 

På samme måde har advokatfirmaet pligt til at opbevare og indhente oplysninger om erhvervsklienter, herunder virksomhedens navn, selskabsform, CVR-nr., forretningsadresse, ejer- og ledelsesforhold samt tegningsregler. Virksomhedens ejer skal ligesom privatklienter legitimere sig med pas eller kørekort.

 

Når sager oprettes og behandles ved advokatfirmaet Michael Thiesen kan klienter blive mødt med krav om udlevering af person- og virksomheds-oplysninger, samt fremvise og aflevere kopi af billedlegitimation (pas eller kørekort).

 

Læs advokatfirmaet Michael Thiesen interne regler vedrørende forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte.

Kørselsvejledning og kort

 

Med bil: parkering anbefales i parkeringskælderen under Israels Plads eller langs Nørre Voldgade - begge steder kun få minutters gang fra Sankt Petri Advokater.

 

Offentlig transport: Sankt Petri Advokater ligger få minutters gang fra Nørreport Station og Metroen.

 

Bankinfo

Nykredit Bank A/S

Kontonr. 5470-2057038

IBAN-kontonummer: DK3054700002057038

BIC-kode: NYKBDKKK 

 

Klientkonto

Nykredit Bank A/S

Kontonr. 5470-2704777

IBAN-kontonummer: DK8054700002704777

BIC-kode: NYKBDKKK

Made with Namu6