Kreditorforfølgning - konkurs - akkord - betalingsstandsning - gældssanering - udlæg

SKIFTERETTEN

 

• Den domstol, der forestår behandlingen af konkursboer, betalingsstandsninger, gældssaneringer, dødsboer og tvangsakkord.

• Udtryk for de retsregler, der behandler skiftet.

• Skifte: Opgørelse og deling af et bo/formue (konkursbo, dødsbo eller opløsning af kollektive enheder, ex. selskaber, foreninger, interessent-skaber).

 

KONKURS

 

Begreb og formål

 

- Hele skyldnerens formue inddrages under konkursbehandlingen: Såkaldt universalforfølgning. Modsætningen hertil er individualforfølgning, hvor en enkelt kreditor foretager udlæg.

- Ved konkurs afskæres skyldneren rådigheden over sit bo.

- Kreditorer afskæres fra at foretage individualforfølgning, dvs. særskilt tvangsfuldbyrdelse kan ikke ske.

- Retssager skal anlægges imod eller af boet.

- Ved deling af boets aktiver stilles kreditorerne i princippet lige, dog således at visse kreditorer har en fortrinsret (såkaldt konkursorden).

- Konkurs giver mulighed for omstødelse af dispositioner, der er foretaget forud for konkursdekretets afsigelse.

 

Konkursens indtræden

 

HR: En skyldners bo skal tages under konkursbehandling, hvis han er insolvent og der er indgivet konkursbegæring (KL § 17).

U1: Der er udelukkende tale om forbigående betalingsudygtighed (KL § 17).

U2: Kreditor har betryggende pant eller sikker selvskyldnerkaution (KL § 20).

U3: Evt. udsættelse efter KL § 24, hvis forsøg på ordning med kreditorerne.

 

Defintion insolvens i KL § 17, stk. 2: Ikke i stand til at opfylde sine forpligtelser efterhånden som de forfalder, dvs. illikvid.

 

Ved skifterettens afsigelse af konkursdekret (KL § 29),

- mister skyldneren rådigheden over sit bo,

- kan der ikke foretages udlæg i skyldnerens aktiver,

- kan skyldneren ikke modtage betalinger,

- kan skyldneren ikke disponere over sine aktiver

 

Konkursbehandlingen

 

Bostyret

 

I forbindelse med afsigelse af konkursdekret udpeger skifteretten/kreditorerne en kurator (advokat), KL § 107.

 

Kurators forpligtelser er bl.a.:

• Varetage kreditorernes interesser

• Repræsentere boet

• Inddrage aktiver under bobehandlingen og afhænde disse

• Evt. stå for driften af virksomheden

• Inddrive tilgodehavender

• Prøvelse af anmeldte fordringer

 

Boets aktiver

 

HR: Boets aktiver er alt hvad skyldneren ejede, da han blev erklæret kon-kurs, samt hvad der tilfalder skyldneren under konkursbehandlingen (KL § 32).

U1: Båndlagte midler

U2: Ægtefælles bodel/særeje

U3: Alm. inventar, hjælpemidler mv.

U4: Det skyldneren tjener under konkursen ved egen virksomhed (KL § 33)

 

Aktiver, som tilhører andre end skyldneren, skal udleveres til ejeren (KL § 82).

 

Boets passiver

 

Boets passiver er de forpligtelser, som skyldneren havde påtaget sig inden konkursdekretets afsigelse. Senere stiftet gæld hører ikke til boets passiver. Også uforfalden gæld kan anmeldes i konkursboet.

 

Hvornår er gælden stiftet?

• Erstatningskrav p.g.a. kontraktbrud som følge af konkursen anses for stiftet på det tidspunkt, hvor aftalen blev indgået, dvs. hører til boets passiver.

• Erstatningskrav uden for kontrakt er stiftet ved den skadegørende handling.

 

Kreditorernes fyldestgørelse

 

Separatistkrav

 

Ejerseparatister: Ejendomsretten overhovedet ikke hos skyldneren, ex. ejen-domsforbeholdssælger, udlejer, udlåner. Ejerseparatister har krav på udlevering af deres aktiver (KL § 82).

 

Kreditorseparatister: Ejendomsretten hos skyldneren, men kreditor har er-hvervet en forlodsdækningsadgang i aktivet, der kan udøves uafhængigt af konkursboet (håndpant og tilbageholdelsesret) Dvs. kreditor har en fortrinsret i forhold til almindelige kreditorer. Evt. overskydende beløb skal indbetales til boet.

 

Underpanthavere (KL §§ 85-86)

 

Pantsat fast ejendom/løsøre indgår som aktiv i boet og skal (typisk) afhændes af kurator.

Afhændelse kan ske på tvangsauktion eller ved frit salg. Ved fast ejendom er boet forpligtet til at iværksætte tvangsauktion senest 6 mdr. efter konkursen. Ved salg (hvadenten frit salg eller tvangsauktion) skal panthaverne dækkes i prioritetsordenen. Evt. overskud går til boet. Evt. underskud kan anmeldes af panthaverne i boet som simpel krav.

 

Konkursordenen

 

Def. konkursorden: Den rækkefølge, i hvilken kreditorerne (der ikke har pant el.lign.) skal dækkes af boets frie aktiver (KL §§ 93-98):

 

1. Omkostninger ved konkursens behandling (KL § 93).

2. Omkostninger ved forsøg på en rekonstruktion af virksomheden (KL § 94).

3. Lønmodtagerkrav o.l. (KL § 95).

4. Div. afgiftskrav (KL § 96).

5. Al anden gæld bortset fra renter = simple krav (KL § 97).

6. Renter o.l. (KL § 98).

 

Omstødelse

 

Formålet med omstødelse er at kunne anfægte dispositioner, der er foretaget før konkursen, og som har begunstiget en kreditor på de øvriges kreditorers bekostning eller hvor skyldnerens formue er blevet formindsket til skade for alle kreditorer. Konkursen får med andre ord „tilbagevirkende kraft“.

 

Fristdagen, der har betydning om omstødelse kan gennemføres, er reguleret i KL § 1:

- Typisk den dag, hvor skifteretten modtog konkursbegæring, anmeldelse af BS, begæring om akkord, gældssanering.

 

Begunstigelse af enkelte kreditorer

 

KL § 67: Uordinære betalinger af kreditorers gæld, der har fundet sted inden for 3 mdr. før fristdagen kan omstødes. Ex. betaling før forfaldstid, betaling med andet end rede penge, betalinger som afgørende har forringet skyldnerens betalingsevne.

 

KL § 70: Pantsætning uden samtidig gældsstiftelse, der har fundet sted inden for 3. mdr. før fristdagen kan omstødes.

 

KL § 71: Udlæg foretaget indenfor 3 mdr. før fristdagen, bortfalder automatisk.

 

KL § 72: Betaling af gæld samt andre dispositioner, der er sket efter fristda-gen, kan omstødes, hvis ond tro, og ikke særlige forhold, der begrun-der at betaling var velbegrundet.

 

KL § 74 („gummiparagraf“): Utilbørlige kreditorbegunstigelser i øvrigt kan omstødes, såfremt ond tro og bevis for skyldneres insolvens. Ingen tidsfrister.

 

Formindskelse af aktivmassen

 

KL § 64: Gaver, der er fuldbyrdet senere end 6 mdr. før fristdagen kan omstødes.

 

KL § 66: Maskerede gaver (ex. urimelig høj løn) til nærtstående kan omstødes.

 

KL § 65: Afkald på arv, der er meddelt senere end 6 mdr. før fristdagen, kan omstødes.

 

Retsvirkninger af omstødelse

 

Bortset fra KL § 71 (udlæg) blive en omstødelig disposition ikke automatisk ugyldig. Boet skal anlægge retssag, hvis ikke frivillig betaling, og kan kræve tab/berigelsen erstattet (se nærmere KL §§ 75 ff.).

 

Boets afslutning

 

Konkursbehandlingen kan afsluttes, når aktiver er afhændet, retssager gennemført, kreditorers krav er prøvet mv. Herefter sker der udlodning (drivende) til kreditorerne i henhold til konkursordenen.

 

HR: De krav, der ikke er blevet dækket, består stadigvæk (KL § 156)

U1: Krav overfor selskaber under konkurs

 

BETALINGSSTANDSNING (BS)

 

- En insolvent skyldner kan anmelde BS (KL § 10), med henblik på at undersøge muligheden for rekonstruktion af virksomheden.

- Kreditor kan ikke anmelde BS.

- Undes BS kan der ikke afsiges konkursdekret over skyldneren.

- Ved anmeldelsen af BS udpeger skifteretten et tilsyn (advokat), der skal sikre, at der arbejdes på at opnå en ordning med kreditorerne samt at der ikke foretages uordinære dispositioner (KL § 11, 12 og 15).

- Under BS er individualforfølgning udelukket (KL § 16), dvs. ej mulighed for udlæg.

- BS ophører, hvis den savner et fornuftigt formål, hvis skyldneren ikke sam-arbejder, eller hvis der ikke arbejdes på en samlet ordning for kreditorerne 

(KL § 16d).

- BS kan vare max. et år (KL § 16e, stk. 2).

- Under BS kan der ikke foretages omstødelse.

- Anmeldelse af BS udgør fristdag, hvis efterfølgende konkurs inden tre uger efter BS´s ophør (jf. KL § 1, stk. 2).

 

AKKORD

 

Formål

 

Aftale mellem skyldneren og kreditorerne, hvorefter kreditorerne modtager en del af deres tilgodehavende til fuld og endelig afgørelse, dvs. der gives afkald på en del af tilgodehavendet.

 

Formålet med akkord er at undgå konkursens ulemper, der bl.a. er følgende:

- Indgreb i skyldnerens dispositionsfrihed.

- Skyldneren hæfter fortsat for gældsforpligtelser.

- Konkursbehandling kan trække i langdrag.

- Dividende er ofte beskeden, da aktiver tit sælges billigt, og da store omk. forbundet med konkurs.

- Skyldnerens virksomhed afvikles, dvs. ej mulighed for fremtidige indtægter for kreditorerne.

 

To former for akkord

 

Frivillig akkord: Hvor samtlige kreditorers accept foreligger. Gennemføres udenfor Konkurslovens rammer og alm. aftaleret finder således anvendelse. Ved frivillig akkord er der principielt aftalefrihed. Ej omstødelsesadgang, men dette kan aftales.

 

Tvangsakkord: Hvor et mindretal af kreditorer ikke er indforstået med akkord, men et flertal har mulighed for - gennem KL´s bestemmelser - at gennemtvinge akkorden. Tvangsakkord hører under KL (afsnit III), og gennemføres med skifteretten som „kontrolinstans“.

 

Tvangsakkord

 

Indledning af akkord:

 

- Skyldneren udpeger to fagkyndige tillidsmænd (typisk adv. og revisor), der registrerer aktiver og passiver, udarbejder redegørelse og forslag for ak-kord samt undersøger om der er omstødelige dispositioner (KL § 165).

 

Åbning af akkord:

 

- Skifteretten beslutter, at der kan indledes forhandlinger om akkord med kreditorerne.

- Efter åbning af akkord kan der ikke foretages udlæg i skyldnerens aktiver

(KL § 171).

- En akkord omfatter kun krav, der bestod på tidspunktet for akkordens åb-ning.

 

Vedtagelse af akkordforslag:

 

- Et krav kan ikke nedsættes til mindre end 25% pålydende, medmindre kre-ditor samtykker (KL § 161).

- Vedtagelse af forslag kræver, at mindst 60% af de kreditorer, der deltager i afstemningen, stemmer for akkordforslaget. Herudover skal ja-stemmerne repræsentere min. 60% af kreditorernes samlede krav.

 

Retsvirkninger af akkord:

 

- Kreditorernes krav nedsættes til den %-sats, som er vedtaget ved akkor-den. Dette gælder både kreditorer, som stemte for og imod akkordforslaget

(KL § 190).

 

- Akkorden har samme gyldighed som dom, dvs. manglende opfyldelse af ak-korden kan indbringes direkte til fogedretten m.h.p. at foretage udlæg for tilgodehavendet.

 

- Konkurslovens bestemmelser om omstødelse finder anvendelse (KL § 184).

 

- Kautionister hæfter fortsat for det fulde tilgodehavende uanset akkord (KL § 191).

 

- Forældelse af fordring afbrydes (KL § 241).

 

GÆLDSSANERING (GS)

 

- GS behandles af skifteretten.

- GS retter sig ikke mod virksomheder men derimod mod „almindelige“ folk, der er kommet i en håbløs gæld. Selskaber kan ikke få GS.

- Ved GS nedskrives gælden til et beløb, som skyldneren realistisk set har mulighed for at betale (typisk over 5 år). Kreditorernes samtykke er ikke nødvendigt, dvs. flertal af kreditorer har ingen vetoret (anderledes ved ak-kord).

- For at kunne får GS skal skyldneren godtgøre, at hans gæld er håbløs, og at han aldrig vil blive i stand til at betale gælden (KL § 197). Herudover skal skyldnerens forhold og omstædigheder ved gældens opståen tale for GS.

 

INDIVIDUALFORFØLGNING

 

Tvangsfuldbyrdelse af pengekrav:

 

Tvangsfuldbyrdelse af pengekrav sker ved udlæg. Udlæg foretages af foged-retten i skyldnerens aktiver. Når udlæg er foretaget må skyldneren ikke rå-de over den udlagte genstand (såkaldt tvangspant), og kreditor har ret til at sælge genstanden på tvangsauktion.

 

HR: Det kan foretages udlæg i alle skyldnerens aktiver.

U1: Aktiver, der er nødvendige til opretholdelse af et beskedent hjem.

U2: Aktiver, der er nødvendige til erhverv og uddannelse forudsat værdi mindre end kr. 3.000.

U3: Hjælpemidler.

 

Tvangsfuldbyrdelse af krav om andet end penge:

 

- Handlingsdomme (ex. fraflytning af lejemål): Fogedretten foretager hand-lingen (ex. sætter lejer på gaden).

- Forbudsdomme (ex. forbud mod benyttelse af firmanavn): Fogedretten gennemfører forbuddet (ex. ved at fjerne skilt med firmanavn).

Oversigt kreditor-forfølning

Inddrivelse af pengekrav kan enten ske ved konkurs eller ved udlæg.

 

Konkursloven regulerer, hvornår en person kan tages under konkursbehandling, hvad der indgår under konkursen, omstødelse mv.

 

En firma, der ønsker en rekonstruktion, kan anmelde en betalingsstandsning eller forsøge at få gennemført en akkord.

 

En person, der har en håbløs gæld kan søge om gælds-sanering.

 

Retsplejeloven regulerer, hvilke genstande, der kan gøres udlæg i.

Kontakt advokat Michael Thiesen for yderligere rådgivning om konkurs, betalingsstandsning, akkord, gældssanering og udlæg.

Made with Namu6