Lovvalg og værneting - internationale forhold

 

Oversigt relevante bestemmelser

 

- Lov om gennemførelse af Kontraktlovvalgskonventionen (lovvalg)

- Kontraktlovvalgskonventionen (lovvalg)

- Løsørekøblovvalgsloven (lovvalg)

- EF-Domskonventionen (værneting)

 

Hvad er lovvalg?

 

Spørgsmålet om, hvilket af flere i betragtning kommende regelsæt, der skal finde anvendelse i en retlig konflikt. Kaldes også international privatret (IPR).

NB! Lovvalgsproblematikken skal ikke forveksles med den internationale købelov (CISG). CISG regulerer således, hvorledes en tvist skal løses, men ikke hvilket lands lovgivning, der finder anvendelse.

 

Hvad er værneting?

 

Spørgsmålet om, i hvilken stat en retssag skal føres. Der er nødvendigvis ikke identitet mellem værneting og lovvalg, dvs. en domstol kan godt være nødsaget til at anvende udenlandsk ret.

 

Hvornår foreligger en lovvalgs- og/eller værnetingsproblematik?

 

Når parterne i en retskonflikt ikke har samme nationalitet og/eller parterne bor i forskellige stater.

 

Når der i øvrigt foreligger et grænseoverskridende element i en aftale.

 

Stikord: Sagen har tilknytning til flere lande.

 

NB: Det er vigtigt i opgaver at definere lovvalgs- og værnetings-problematikken, hvis der lægges op hertil - også selv om man kommer til den konklusion, at dansk ret/værneting finder anvendelse.

 

Overvejelser, der bør indgå ved aftale om lovvalg / værneting

 

1) "Hjemmebane".

2) Omkostninger - alt andet lige er det billigere, at retssag føres under anvendelse af den ret, som advokaterne kender, og i det land, hvor advokaten bor.

3) Neutralitet - hvis uenighed om lovvalg/værneting.

4) Forudsigelighed - man ved hvad man går ind på.

5) Hvem er den stærke part, og hvem er den svage part i en kontrakt-forhandling?

 

Hvorledes foretages lovvalg / værnetingsvalget?

 

1) Ved aftale mellem parterne.

2) Ved lov eller konvention.

3) I mangel af aftaler eller lov/konvention: Lovvalget og værnetinget bestemmes af domstolene efter en helhedsbedømmelse af sagen.

 

Hvilke regelsæt/domstole kan komme i betragtning?

 

1) Typisk loven/domstolene i én af de stater, hvor parterne bor.

2) Neutral lovgivning / værneting.

3) Privatretlige regelsæt (fx. regelsæt udarbejdet af det Internationale Handelskammer - ICC) eller private domstole (voldgifter).

 

RELEVANTE BESTEMMELSER OM LOVVALG

 

Løsørekøblovvalgloven

 

Anvendelsesområde (LKLVL §§ 1 og 2)

Omfattet af loven er løsørekøb af international karakter

Følgende handler og situationer omfattes ikke af loven:

- skibe/luftfartøjer

- værdipapirer

- salg som led i tvangsfuldbyrdelse

- forbrugerkøb

- spørgsmål om evne til at indgå retshandler

- spørgsmål om aftalens form

- købets retsvirkninger for andre end parterne

 

Hovedreglen er, at køber og sælger kan vedtage, at købet skal være undergivet et bestemt lands retsregler (LKLVL § 3).

 

Undtagelsen er, at en udenlandsk retsregel ikke finder anvendelse, såfremt den er uforenelig med grundlæggende danske retsprincipper (LKLVL § 6).

 

Intet aftalt:

       

Hovedregle: Loven i det land, hvor sælger bor, finder anvendelse (§ 4).

Undtagelse: Loven i købers land gælder, hvis sælger modtaget bestillingen dér (§ 4, stk. 2).

 

Kontraktlovvalgskonventionen (+ gennemførelseslov)

 

Lovvalgsreglerne i Løsørekøblovvalgsloven går forud for Kontraktlovvalgs-konventionen (jf. gennemførelseslovens § 1, stk. 4).

 

Anvendelsesområde: Kontraktlige forpligtelser i alle situationer, hvor der skal foretages et valg mellem lovene i forskellige land (Art. 1) - eks. ansættelsesaftaler, forbrugeraftaler, forsikringsaftaler, transportaftaler, køb af andet end løsøre.

 

Udgangspunktet er, at parterne kan træffe aftale om lovvalget (Art. 3).

 

Ingen aftale: Aftalen er underkastet loven i det land, som aftalen har sin nærmeste tilknytning til (art. 4, stk. 1).

 

Formodningsregel i art. 4, stk. 2: Aftalen har sin nærmeste tilknytning til det land, hvor den part, som skal præstere den karakteristiske ydelse, bor.

 

RELEVANTE BESTEMMELSER OM VÆRNETING

 

Domskonventionen (incl. gennemførelseslov)

 

Domskonventionen finder kun anvendelse indenfor EU.

                                                                 

Anvendelsesområde (art. 1):

Omfattet af konventionen er borgerlige sager, herunder handelssager

Ikke omfattet er blandt følgende transaktioner / handler:

- fysiske personers retlige status samt deres rets- og handleevne

- formueforholdet mellem ægtefæller

- arv

- konkurs o.l

- social sikring

- voldgift

 

Hovedreglen er, at en person / selskab skal sagsøges i det land, hvor personen bor / selskabet har hovedsæde (art. 2)

Vigtigste undtaglese findes i art. 5 (jf. særligt nr. 1 vedrørende opfyldelsesværneting).

Hvornår skal du overveje lovvalg og værneting?

Ved enhver handel og aftale, der har et grænseover-skridende element, er det uhyre vigtigt, at du er opmærksom på lovvalg- og værnetingsproblematikken. Dvs. for det første; hvilket lands lov skal anvendes? Og for det andet; hvor skal en retssag i givet fald føres.

 

Gør du dig ikke disse over-vejelser og undersøgelser risikerer du at skulle føre en retssag i en stat langt fra Danmark og under anven-delse af et nogle helt andre retsprincipper end de danske.

Advokat Michael Thiesen rådgiver om internationalt lovvalg og værneting, herunder blandt andet om:

- lovvalgsklausuler

- værnetingsklausuler

- voldgiftsklausuler

- CISG

- hvilken lovgivning anvendes

- hvilket værneting anvendes

Made with Namu6